Debugger:
378
------------ END ------------


Matka Bo┐a Bolesna
18
SANKTUARIUM MATKI BO»EJ LICHEĐSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Kliknij na temat aby dowiedzieŠ siŕ wiŕcej

 1. MARI┴NSKE P┌TNICK╔ MIESTO LICHEĎ - Slovensko

  V strede PoÁska v obci Liche˛ Stary sa nachádza jedno z najzaujímavejších mariánskych pútnických

  miest, ktoré ukrýva neveÁký obraz s podobiz˛ou Panny Márie. Pútnici ju nazývajú "Bolestná KráÁovná PoÁska". Tento titul vyplýva zo samotného výjavu. Na plášti najsvätejšej Panny sú znaky Kristovho umuŔenia, na hlave má korunu a na prsiach túli bieleho orla. Úcta k Panne Márii Lichenskej i k jej milostivému obrazu má svoje poŔiatky v zjaveniach v XIX. storoŔí.

  K prvému zjaveniu došlo na bojovom poli pri Lipsku v r. 1813. PoÁské légie tu v krvavej bitke poŔas napoleonských vojen utrpeli veÁké straty. źażko ranený legionár Tomáš Klosowski, kováŔ z okolia Liche˛a, prosil Pannu Máriu o záchranu. Leżiac na bojisku, preniknutý nesmiernym utrpením, uzrel postavu najsvätejšej Panny, ktorá mu prisÁúbila pomoc a zaviazala ho nájs╗ jej podobize˛. ZázraŔne uzdravený vojak po dlhých rokoch hÁadania, našiel jej obraz tak, ako ju videl na bojisku pri Lipsku. Obraz nájdený ne´aleko ╚enstochovej priniesol do svojho domu v Izabelíne vo farnosti Liche˛ Stary a zahrnul ho mimoriadnou úctou. Po niekoÁkých rokoch Tomáš preniesol obraz o tri kilometre bliżšie Liche˛a do gromblinského lesa, kde ho v drevenej skrinke - kaplnke zavesil na borovicu.

  K následným zjaveniam došlo v blízkosti lesnej kaplnky v r. 1850. Matka Bożia, pripomínajúca postavu z kováŔovho obrazu, sa trikrát ukázala pastierovi Mikulášovi Sikatkovi. Cez neho vyzývala Áudí k pokániu, modlitbe a obráteniu. Vystríhala aj pred dôsledkami neuposlúchnutia jej varovania, Ŕo sa naplnilo o dva roky neskôr šírením cholery, ktorá niŔila Áudí v širokom okolí. Chorí a ohrození Áudia si spomenuli na prisÁúbenia Panny Márie a zaŔali sa k nej utieka╗ pred obrazom na mieste zjavení v gromblinskom lese. Viera, vrúcna modlitba a úcta k Matke Bożej prinášali modliacim sa vytúżené zdravie a potrebné milosti. Obraz bol obklopovaný úctou a sláva nebeskej Matky sa niesla po širokom okolí. VzhÁadom na veÁkú úctu k obrazu a tież pre jeho zabezpeŔenie, bol obraz v r. 1852 prenesený do farského kostola v Licheni. Úcta k milostivému obrazu vzrastala. Prichádzalo stále viac veriacich vyprosi╗ si pre seba i svojich blízkych potrebné milosti.

  VypoŔuté prosby na príhovor lichenskej Panny Márie vzbudzovali vo veriacich vieru a v´aŔnos╗. Ich presvedŔenie o mimoriadnosti a svätosti tohto miesta spôsobilo, że sa sem Ŕasto vracali. Pútnici poslúchali výzvu Matky Bożej k pokániu i obráteniu a väŔšinou zaŔínali svoj pobyt na pútnickom mieste sviatos╗ou zmierenia. ╚asto v dlhej modlitbe, so slzami v oŔiach a oŔistenou dušou zverovali túżby svojich sÓdc najsvätejšej Matke. Ukázalo sa, że Boh vybral toto miesto, aby prostredníctvom lichenskej Panny Márie vylieval na svoje deti zdroje milostí.

  Mimoriadna duchovná hodnota milostivého obrazu Panny Márie Lichenskej bola potvrdená udelením pápeżskej koruny. D˛a 15. augusta 1967, v rámci osláv tisíceho výroŔia kres╗anstva v PoÁsku, obraz korunoval kardinál Štefan Wyszy˛ski, prímas PoÁska. Práve on bol poŔas svojho pobytu v Licheni, ešte ako bohoslovec, zázraŔne uzdravený z ╗ażkej, v tých Ŕasoch nevylieŔiteÁnej choroby.

  Sv. pápeż Ján Pavol II. v roku 1999 navštívil Liche˛ a pożehnal ešte nedostavaný lichenský chrám. PoŔas jeho pobytu bol milostivý obraz prenesený do jeho súkromnej kaplnky v pápeżskom dome. O chráme, ktorý bol v tom Ŕase ešte vo výstavbe Svätý Otec povedal: "Bratia a sestry, ´akujem Bożej prozreteÁnosti, że na trase mojej púte do vlasti je toto pútnické miesto, że sa môżem s vami stretnú╗ v objatí jarnej prírody na tomto peknom malebnom návrší, uprostred polí a lesov, aby som mohol vykona╗ posviacku nového chrámu na Ŕes╗ BohorodiŔky. S obdivom sa pozerám na túto obrovskú budovu, ktorá je svojou odváżnou architektúrou výrazom viery a lásky k Panne Márii a jej Synovi. V´aka Bohu za tento chrám." Lichenský chrám, zasvätený Preblahoslavenej Panne Márii Lichenskej, v ktorom sa nachádza milostivý obraz, je najväŔší v PoÁsku. VzhÁadom na veÁký význam, aký má v żivote Cirkvi, bol v roku 2005 dekrétom pápeża Jána Pavla II. povýšený na baziliku minor.

  Rozvoj pútnického miesta a poŔetné púte v Licheni sú predovšetkým dielom Bożej prozreteÁnosti. Panna Mária, vyvolená za matku Bożieho Syna a v ˛om aj za matku všetkých veriacich, neustále vedie svoje deti a prihovára sa za ne. Jej materinská starostlivos╗ na tomto mieste prináša hojné duchovné plody v żivote mnohých pútnikov. Dôkazom toho je zaiste aj fakt stavby impozantného chrámu, ktorý napriek pochybnostiam mnohých vyrástol v šírom poli pri malej dedine.

  Bohu nie je niŔ nemożné... Bożie pożehnanie je túżbou miliónov pútnikov, ktorí sa vrúcne utiekajú k nebeskej Matke. Ona stále pripomína, że "bez Bożieho pożehnania márne naše namáhania". Bożia láska a nekoneŔné milosrdenstvo otvárajú pred Áu´mi perspektívu pravej a veŔnej radosti. Najsvätejšia Matka nás uŔí svojim príkladom prijíma╗ dielo spásy, neustále ho hlbšie poznáva╗ a preżíva╗ v każdodennom żivote. Svojim príhovorom k tomu neustále vyprosuje pútnikom, ich blízkym, priateÁom a známym potrebné milosti.

  Pútnické miesto spravuje SpoloŔnos╗ k˛azov mariánov, ktorá vo farnosti Liche˛ pôsobí od r. 1949. RehoÁu mariánov zalożil v r. 1673 sv. Stanislav Papczy˝ski /PapŔinský/. Jeho rehoÁný żivot sa viaże aj k územiu Slovenska. V Podolínci absolvoval noviciát a v Prievidzi preżil nároŔný Ŕas svojho duchovného vzrastania. Poslaním mariánov je šírenie úcty k nepoškvrnenému poŔatiu Panny Márie, modlitba za zosnulých a apoštolská slużba.

  UBYTOVANIE A STRAVOVANIE
  V areáli pútnického miesta sú dva pútnické domy, s kapacitou cca 1000 pútnikov, ako aj stravovacie zariadenia pre skupiny i jednotlivcov, s celkovou kapacitou niekoÁko stoviek stravníkov.

 2. БАЗИЛИКА НА ДЕВА МАРИЯ ОТ ЛИХЕН - България

  От много години на световната карта на светилищата специално място занимава Базилика на Дева Мария в Лихен Стари.

  Тук се намира миниатурна икона  на Дева Мария, часто наричана от поклонниците Мъчителна  Кралица на Полша.Титлата, която й възлагат поклонниците, сама  се налага : на главата Мария носи корона, до гърдите си  притиска бял орел, а на балтона се намират емблеми на божествено страдание. Култът към изображението и почитането на нея има своя дълга история, началото на което се датира  от  XIX век.

  Първото появяване на Мария станало на полесражение близо до Липск през 1918 година. В много кървава битка са участвали между друго полските легиони, които понесли огромни загуби. Един от легионерите, Томаш Клоссовски, ковач по професия, тежко ранен в битката, призовавайки помощ от Света Богородица, молил я за помощ. Проникнат  с огромно страдание видял преместващата се по полесражението фигура на Мария, която му обещала помощ и го задължила да намери иконата с изображението  Й. Чудодейно спасен легионер, след многогодишно търсене намерил иконата с фигура на Мария, която видял на полесражението близо до Липск. Взел иконата намерена близо да Ченстохова в къщата в Изабелин, където се грижил за нея със специално старание. След няколко години Томаш Клоссовски преместил иконата до отдалечена  на три километра гора близо до Громблин. Там, до гораска пътека, поместил я в мъничък параклис в бора.

  През 1850 година местоположението на  иконата се прославило с откровения. Богородица приличаща на фигура от иконата от горския параклис три пъти се явявала на говедарче Миколай Сикатка, чрез който призовавала хората към покаяние, молитва и религиозно обръщание. Чудотворната икона станала по-известна две години по-късно, по време на епидемия от холера, която масово убила не само местното население. Събитията сързани с епидемията Богородица обявила чрез говедарчето  Миколай Сикатка през 1850 година. Болнаво и застрашено население почнало да се събира на място на откровения, пред иконата в мъничък параклис в гората близо до Громблин. Вяра, искрена молитва и чест до Богородица принесели на молещите се желаното здраве и нужните милости. Почнали да почитат иконата, а слава на Богородица се разпространявала по всичките околни местности. С оглед на голямата  чест до

  иконата, също порди нейната опасност през 1852 била пренесен до енорийски храм в Лихен. Вярващите пристигали за да изпросят от Богородицата милост за тях и своите близки.

  Ефективността на ходатайство на Богородица от Лихен предизвиквала вяра и благодарност. Убеждението им в светостта и чудотворността на това място се причинило към това, че са  тук често връщали. Пилигримите слушайки посланието на Богородица призававащо за покаяние и объщане, много често започвали пребиваването в светилището от тайнството на помирението. Почиствени на душата, нееднократно в дълга и лична молитва, със сълзи на очи. В подножието на  Богородица изразявали копнежи на сърцата си. Бог избрал това място за да разлива на децата си, чрез ръцете на Богородица  и нейното предизвикане, извора на благоволение.

  В чест на Хилядолетие на Кръщението на Полша, на 15 август 1967 година, иконата получила папската корона. Коронацията на иконата на Богородица от Лихен извършил св. Кардинал  Стефан Вишински – примас на Полша, който като възпитаник на духовната семинария на вроцлавска епархия работил в Лихен и тук преживял чудотворно оздравяване от неизлечима по това време болест.

  През 1999 година Базиликата посетил папа Йоан Павел II, който благославил строеният  в Лихен  храм. Наследникът на св. Петър пребивавал две нощи. По време на пребивавнето му чудотворната икона била прехвърлена към частния праклис  на папата в папския дом. За строеният храм Светият Отец казал: Братя и сестрите, благодаря на боже провидение, че по пътя на моето поклонение в Родината има именно това Светилище, че мога де се срещна с вас заобиколен от пролетна природа на този красив хълм, сред гори и полета, за да  осветя новият храм в чест на Богородица.С голямо възхищение гледам на тази огромна сграда, която с архитектурният  си размах е израз на вярата и любовта към Мария и Сина си. Благодаря на Бога за това светилище. Сегашният храм в Лихен посветен на Пресвета Богородица, където се намира иконата, е най-големият в Полша и с оглед на неговото голямо значение в живота на църквата папа Йоан Павел II през 2005 година го подчинил за по-малка  базилика.

  Развой на това място и наличие на многобройните поклонници преди всичко е делото на самия Бог. Мария избрана за майка на сина на Бога, а след това на всичките вярващи, води децата си и непрекъснато се застъпва за тях. Нейното мощно ходатайство на това място дава плодове  не само в душите и живота на определените хора, а също във видим знак който е този велик храм,  който в противоречие на здравия разум, построен в средата на малкото селище.
   
  За Бог няма неща невъзможни. Получаване на Божието благословие става цел на милиони поклонници, които по молбите си силно призовават мощно застъпничество на Мария. Тя постоянно напомня на поклонниците, че без Божието благословие човешките действия са необосновани. Божията любов и неговата безкрайна милост.

 3. САНКТУАРЫЙ МАЦІ БОЖАЙ ЛІХЭНЬСКАЙ - Беларусь

  Ужо шмат гадоў на пілігрымскіх шляхах свету, пачэснае і асаблівае месца займае Марыйны Санктуарый у Ліхэні.

  Знаходзіцца тут маленькі абраз з выявай Маці Божай, якую польскія пілігрымы часта называюць Балеснай Валадаркай Польшчы. Гэтая назва становіцца зразумелай, калі ўважліва прыглядаемся да абраза: на галаве Марыі – карона, да грудзей яна прытуляе белага арла – сімвал Польскай дзяржавы, а на яе плашчы знакі Мукі Пана. Культ гэтага абраза і пашана Маці Божай мае сваю гісторыю, якая сягае пачаткаў ХІХ стагодззя.

  Першае аб’яўленне Св. Марыі адбылося на полі бітвы пад Ліпскам у 1813 г. У вельмі крывавым змаганні прымалі ўдзел таксама Польскія легіёны, якія страцілі большасць жаўнераў. Адзін з легіянераў, Тамаш Класоўскі, па прафесіі каваль, быў цяжка паранены і, прызываючы дапамогу Маці Божай, прасіў у яе ласку выратавання. Стомленны нязмерным болем, ён убачыў постаць Св. Марыі, якая вандравала па полі бітвы. Багародзіца абяцала яму сваю дапамогу і абавязала Тамаша знайсці, пасля вяртання, яе абраз. Цудоўна выратаваны легіянер, пасля шматгадовых пошукаў, знайшоў недалёка ад Чэнстаховы абраз, на якім была выява Багародзіцы з-пад Ліпска. Тамаш прывёз абраз у сваю хату ў Ізабэліне, дзе яна сталася сапраўднай сямейнай святыняй. Некалькі гадоў пазней, Тамаш Класоўскі перанёс абраз у Грамблінскі лес, які знаходзіўся тры кіламетры ад ягонага жытла. Там, каля лясной сцежкі, у маленькай каплічцы на сасне, Св. Марыя знайшла новае прыстанішча.

  У 1850 г. месца знаходжання абраза набыло славу цудоўнага. Маці Божая, падобная да выявы з абраза ў лясной каплічцы, тры разы аб’явілася пастуху Мікалаю Сікатку. Багародзіца праз гэтага чалавека прызывала людзей да пакуты, малітвы і навяртання. Перакананне пра цудоўнасць абраза ўмацавалася і пацвердзілася 2 гады пазней, у часе эпідэміі халеры, якая вынішчала ня толькі мясцовых жыхароў. Пра эпідэмію халеры, Маці Божая, праз пастуха Мікалая, папярэджвала яшчэ ў 1850 г. Хворыя і напужаныя людзі пачалі збірацца ў месцы аб’яўленняў,  перад абразом у маленькай каплічцы на сасне ў Грамблінскім лесе. Вера, руплівая малітва і пашана Маці Божай вярнулі тым, хто маліўся, здароўе і прынеслі патрэбныя ласкі. Абраз пачалі ўшаноўваць, а слава Маці Божай разыходзілася па навакольных мясцовасцях. Па гэтай прычыне, а таксама па меркаваннях бяспекі, абраз у 1852 г. перанеслі ў парафіяльны касцёл у Ліхэні. З таго часу абраз не пераставаў быць агульнавядомым. Вернікі прыбывалі, каб праз пасрэдніцтва Маці Божай, прасіць патрэбныя ласкі для сябе і бліжніх.
  Плённасць заступніцтва Маці Божай Ліхэньскай абуджала ў людзях веру і пачуццё ўдзячнасці. Пра іхняе перакананне аб цудоўнасці і святасці гэтага месца, сведчыў факт, што яны неаднойчы вярталіся ў Ліхэнь. Пілігрымы, услухоўваючыся ў пасланне Маці Божай, прызываючае да пакуты і навяртання, вельмі часта свой побыт распачыналі ад сакрамэнту Св. Споведзі. Прайшоўшы ачышчэнне душы, неаднаразова ў доўгай асабістай малітве каля трону Маці Найсвяцейшай, у слязах, выказвалі прагненні сваіх сэрцаў. Бог выбраў гэтае месца, каб праз пасрэдніцтва Маці Божай Ліхэньскай на сваіх дзяцей выліваць шчодрыя ласкі.

  У рамках святкавання Тысячагоддзя Хросту Польшчы, 15 жніўня 1967 г., абраз атрымаў папскую карону. Каранаваў абраз Маці Божай Ліхэньскай кс. Кардынал Стэфан Вышынскі – Прымас Польшчы, які з’яўляючыся семінарыстам Влацлаўскай дыяцэзіі, быў у Ліхэні на душпастырскай практыцы і менавіта тут быў цудоўна аздароўлены з невылечнай, на тыя часы, хваробы.

  У 1999 г. Санктуарый наведаў папа Ян Павел ІІ, які паблагаславіў будаваны ў Ліхэні храм. Пантыфік прабыў у Ліхэні дзве начы. На час яго побыту цудоўны абраз быў перанесены ў прыватную капліцу ў папскіх апартаментах. Пра будаваны ў Ліхэні храм Святы Айцец сказаў: Браты і сёстры, я дзякую Божаму Провіду, што на шляху майго падарожжа па Бацькаўшчыне, ёсць менавіта гэты Санктуарый, дзякую, што магу з вамі сустрэцца на фоне веснавой прыроды на гэтай маляўнічай узвышанасці, сярод палёў і лясоў, каб асвяціць гэты новы храм у гонар Багародзіцы. Я гляджу з захапленнем на гэтую вялікую будову, якая ў архітэктурнай велічы з’яўляецца выразным знакам веры і любові да Марыі і Яе Сына. Дзякуй Богу за гэты храм.
  Касцёл Найсвяцейшай Марыі Панны Ліхэньскай, у якім знаходзіцца абраз, з’яўляецца найбольшым у Польшчы. Па прычыне вялікага значэння ў жыцці Касцёла, у 2005 г. ён атрымаў ад Яна Паўла ІІ ласку называцца базілікай меншай.
  Развіццё гэтага месца і шматлікая прысутнасць пілігрымаў у Ліхэні, гэта перад усім справа Божай ласкі. Марыя, абраная на Маці для Божага Сына, а ў перспектыве на Маці для ўсіх веруючых, вядзе сваіх дзяцей і бесперапынна заступаецца за іх. Яе магутнае заступніцтва ў гэтым месцы, дае плёны ня толькі ў душах і жыцці асобных людзей, але ў бачным знаку, якім з’яўляецца гэты агромністы храм, што на суперак розуму і ўсялякай логікі, узняўся на палях маленькай вёсачкі.

  Для Бога няма рэчаў немагчымых. Атрыманне Божага благаслаўлення становіцца мэтай мільёнаў пілігрымаў, якія ў сваіх просьбах шукаюць магутнага заступніцтва Марыі. Яна няспынна прыпамінае пілігрымам, што без Божага благаслаўлення людзкія намаганні марныя. Любоў Бога і Яго бясконцая міласэрнасць адчыняюць перад чалавекам перспектыву сапраўднай і вечнай радасці. У гэтай прыгожай справе збаўлення нам спадарожнічае Маці Найсвяцейшая. Праз яе дасканалае пасрэдніцтва, поўнае любові і даверу, пілігрымы выпрошваюць у Бога для сябе, сваіх блізкіх, сяброў і знаёмых патрэбныя ласкі.

  Апекуном Санктуарыя з’яўляецца Ордэн Айцоў Марыянаў, заснаваны Благаслаўлёным Станіславам Папчынскім у 1967 г. Ордэн Айцоў Марыянаў мае марыйны характар. Яго мэта – пашырэнне культа Беззаганнага Пачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, апостальская дзейнасць і малітва за памерлых.

  НАЧЛЕГІ І ХАРЧАВАННЕ
  На тэрыторыі Санктуарыя знаходзяцца два Дамы Пілігрыма, якія могуць размясціць адразу 1000 гасцей. У Санктуарыі ёсць таксама ўласныя сталовыя, у якіх пілігрымы могуць смачна падсілкавацца. Дамы Пілігрыма прымаюць як арганізаваныя групы, так і індывідуальных наведвальнікаў.

 4. SVETIęTE MAJKE BO«JE LICHEĐSKE - Hrvatska

  VeŠ dugi niz godina na svjetskoj karti marijanskih svetišta posebno mjesto zauzima Svetište Majke Bożje u Starom Licheniu.

  Tu se nalazi malena slika Majke Bożje koju hodoŔasnici Ŕesto nazivaju «alosna kraljica Poljske. Titula, koju su joj pripisali hodoŔasnici, nametnula se sama: Marija na glavi nosi krunu, na prsima drżi bijelog orla, a na njenom plaštu nalaze se znamenja Kristove muke. Kult slike i štovanja Majke Bożje ima svoju povijest, Ŕiji poŔetak seże u XIX. stoljeŠe.

  Prvo Marijino ukazanje dogodilo se na bojištu kod Lipska 1813. godine. U jako krvavoj bitci sudjelovale su, izme­u ostalih, i poljske legije, koje su pretrpjele ogromne gubitke. Jedan je od legionara Tomasz K│ossowski, po zanimanju kovaŔ, vrlo ozbiljno ranjen u borbi, te je zazivajuŠi u pomoŠ Blażenu Majku, molio za spasenje.Prożet neizmjernom patnjom opazio je kako se po bojištu kreŠe lik Marije koja mu je obeŠala pomoŠ i zadużila ga da prona­e njenu sliku.╚udesno spašeni legionar, nakon mnogo godina trażenja pronašao je sliku koja predstavlja lik Marije koju je vidio na bojnom polju kod Lipska.Sliku prona­enu u blizini ╚enstohove donio je kuŠi u Izabelinu, gdje ju je okrużio posebnom pobożnošŠu. Nakon nekoliko godina Tomasz Kossowski je prenio sliku u 3 kilometra udaljenu gromblinjsku šumu. Tamo, pored šumske staze stavio ju je na bor u malenu kapelicu.
   
  1850. godine mjesto na kojem se nalazi slika postalo je poznato zbog ukazanja. Majka Bożja sliŔna liku na slici u šumskoj kapelici ukazala se tri puta Nikoli Sikatki, preko kojega je zazivala ljude na pokajanje, molitvu i obraŠenje.╚udotvornost slike proslavila se još više dvije godine kasnije, za vrijeme epidemije kolere, koja je desetkovala ne samo lokalno stanovništvo. Doga­aje vezane uz epidemiju Majka Bożja je najavila preko Nikole Sikatke 1850. godine.Stanovništvo se, shrvano bolešŠu i u stalnoj opasnosti, poŔelo okupljati na mjestu ukazanja, ispred slike koja se nalazila u malenoj kapelici gromblinjske šume. Vjera, gorljiva molitva i pobożnost Majci Bożjoj donijela je żeljeno ozdravljenje i potrebitu milost.Sliku se poŔelo štovati, a slava Majke Bożje se proširila na sva obliżnja naselja. S obzirom na veliko obożavanje slike, zbog njene sigurnosti, 1852. godine premještena je ju u żupnu crkvu u Licheniu. Vjernici su dolazili da bi od Majke Bożje za sebe i svoje bliżnje izmolili potrebitu milost.

  Djelotvornost zaštite Majke Bożje Liche˝ske budila je u vjernicima vjeru i osjeŠaj zahvalnosti. Njihova uvjerenost o svetosti i Ŕudotvornosti ovog mjesta uŔinila je da su se Ŕesto tamo vraŠali. HodoŔasnici su slušajuŠi poruke Majke Bożje, koja zaziva na pokajanje i obraŠanje, vrlo Ŕesto boravili u svetištu u sakramentu pomirenja. ProŔišŠeni u duši, ne jednom u dugoj i osobnoj molitvi, sa suzama u oŔima, pod nogama Blażene Majke izrażavali su Ŕeżnju u svojim srcima. Bog je odabrao ovo mjesto da bi rukama Majke Bożje Liche˝ske i njenim posredništvom obasuo svoju djecu potocima milosti.

  U okviru sveŔanosti milenija Krštenja Poljske, dana 15. kolovoza 1976. godine, slika je dobila papinsku krunu. Krunjenje slike Majke Bożje Liche˝ske izvršio je sv. Kardinal Stefan Wyszy˝ski – poljski nadbiskup, koji kao sjemeništarac vroclavske biskupije radio u Licheniu i ovdje doznao za Ŕudesno ozdravljenje od neizljeŔivih bolesti tih vremena.

  1999. godine svetište posjetio je papa Ivan Pavao II, koji je blagoslovio u Licheniu izgra­enu crkvu. Nasljednik sv. Petra tu je proveo dvije noŠi. Za vrijeme trajanja njegovog boravka Ŕudesna slika je bila prenesena u privatnu kapelicu Pape u papinoj kuŠi.
  O izgradnji crkve Sveti Otac je rekao: braŠo i sestre, zahvaljujem bożanskoj providnosti da se na stazi mog hodoŔašŠa u domovinu nalazi baš ovo svetište, da Vas mogu susresti u okrużenju proljetne prirode, na ovom lijepom, żivopisnom brdu, me­u poljima i šumama, te blagosloviti novu crkvu u Ŕast Majke Bożje. S divljenjem gledam ovu veliku zgradu koja je svojom arhitektonskom żivošŠu izraz vjere i ljubavi prema Mariji i njezinom Sinu. Neka je hvaljen Bog za ovo sveto mjesto.
  Sadašnja crkva u Licheniu posveŠena Blażenoj Djevici Mariji Liche˝skoj u kojoj se nalazi slika, najveŠa je crkva u Poljskoj i zbog njene vażnosti u żivotu Crkve Ivana Pavao II ju je 2005. godine pretvorio u manju baziliku.

  Razvoj ovoga mjesta i prisutnost mnogih hodoŔasnika u Licheniu je prije svega djelo samoga Boga. Marija, odabrana za Majku Sina Bożjeg, a zatim svih vjernika, vodi svoju djecu i neprestano se zauzima za njih. Njezina moŠna zaštita u ovom mjestu daje plodove ne samo u dušama i żivotima pojedinih ljudi, nego tako­er i u vidljivom znaku kakvo je ovo veliko svetište, koje je usprkos razumu nastalo na otvorenom polju malenog sela.

  Za Boga ništa nije nemoguŠe. Dobivanje Bożjeg blagoslova postalo je cilj mnogih milijuna hodoŔasnika koji u svojim molbama uporno zazivaju nadmoŠnu Marijinu zaštitu. Ona neprestano podsjeŠa hodoŔasnike, da su bez Bożjeg blagoslova dijela ljudi lišena naŔela. Bożja ljubav i beskrajno bożje milosr­e otvaraju pred ljudima perspektivu istinske i vjeŔne radosti. U ovom lijepom djelu spasenja, koje neprestano upoznajemo i trudimo se realizirati u svom żivotu, prati nas Blażena Majka. Zbog njene savršene zaštite, pune ljubavi i vjere, hodoŔasnici se mole Bogu za sebe, svoje bliżnje, prijatelje i poznanike kojima je potrebita milost.
   
  ╚uvar svetišta je Marijanska redovniŔka zajednica koju je osnovao blażeni otac Stanislav Papczy˝ski 1673. godine.Tada je nastala zajednica najstarija do danas postojeŠa redovniŔka zajednica koju su osnovali Poljaci. Marijanska redovniŔka zajednica ima marijanski karakter. Njen je cilj širenje ŔašŠenja Bezgrešnog zaŔeŠa Blażene Majke Bożje, vo­enje apostolskog djelovanja i molitva za mrtve.

  SMJEŠTAJ I HRANA
  Unutar svetišta nalaze se dvije kuŠe hodoŔasnika, koje odjednom mogu primiti više od 1000 hodoŔasnika.Svetište je opremljeno vlastitim blagovaonicama u kojima hodoŔasnici mogu ukusno jesti. Bazu smještaja i restorana mogu koristiti pojedinaŔne osobe, te tako­er i grupe s Ŕak nekoliko stotina osoba.

 5. POUTN═ M═STO PANNY MARIE LICHEĎSK╔ - ╚esko

  Uż mnoho let na svýtové mapý mariánských poutních míst zvláštní místo zaujímá mariánské poutní místo ve Staré Lichni.

  Nachází se zde pomýrný malý obraz Matky Bożí, který je poutníky Ŕasto nazýván  Bolestnou královnou Polska. Jméno, které obdrżela od poutník¨ Liche˛ská Madonna souvisí s jejím vzhledem: na hlavý má korunu, na hrudi objímá bilého orla a na plášti jsou umístýny atributy  umuŔení Páný.  Panna Maria se na tomto obrazu uctívá  od  19.století.

  Panna Maria se poprvé  zjevila polskému vojákovi na bojišti u Lipska, po bitvý v roce 1813. Této krvavé bitvy se zúŔastnily mimo jiné i polské legie,  které mýly velké ztráty. Jeden z voják¨ - Tomáš Klossowski, v této bitvý  týżce ranýný -  zaŔal prosit Matku Bożí o záchranu. V obrovské bolesti, která pronikala celé jeho týlo, spat°il najednou  postavu Panny Marie, a ta  mu slíbila pomoc pod podmínkou, że nalezne její  zobrazeni. ZázraŔný záchránýný leginá°  po mnoha letech hledání našel obraz zobrazující Marii tak, jak ji kdysi vidýl na bojišti u Lipska. Obraz našel poblíż Czestochowy, p°inesl ho do svého domu v Izabelinie a zahrnul ho zvláštní úctou. Nýkolik let nato Tomáš Klossowski p°enesl obraz do lesa v Grablinu, který by│ vzdálen asi t°i kilometry od jeho domu. Obraz umístil v malinké kapliŔce na borovici u lesní cesty.

  V roce 1850 proslulo místo, kde by│ obraz umístýn, zjeveními Panny Marie. Ta se zjevila pastý°i Mikuláši Sikatkovi t°ikrát a svým vzhledem se podobala postavý z obrazu v kapliŔce v lese. Ve svém poselství vyzývala k pokání, modlitbý a obrácení. SkuteŔnost, że obraz je zázraŔný, se potvrdila a rozší°ila o dva roky pozdýji býhem epidemie cholery, která    zp¨sobila smrt mnożství lidí nejen z okolí. Události spojené s epidemií Panna Maria p°edpovýdýla prost°ednictvím Mikuláše Sikatka v roce 1850. Týżce nemocní lidé a všichni ohrożení nemocí se zaŔali shromaż´ovat na místý zjevení u obrazu umístýného v malé kapliŔce grablinského lesa. Víra, vroucí modlitba a úcta vzdávaná Matce Bożí p°inesly nakonec modlícímu se lidu vytoużené zdraví a pot°ebné milosti. Obraz by│ zahrnut ještý výtší úctou a ta se rozši°ila po všech okolních mýstech a obcích. Vzhledem k takové úctý obrazu a kv¨lí jeho bezpeŔí, by│ obraz  v roce 1852 p°enesen do farního kostela v Lichni. Od té doby sem zaŔali  proudit poutníci, aby na p°ímluvu Panny Marie vyprosli sobý a svým blízkým pot°ebné milosti.

  ÚŔinnost p°ímluvy Panny Marie Liche˛ské stále povzbuzovala vý°ící k ví°e a vdýŔnosti. Byli p°esvýdŔeni, że toto místo je posvátné a zázraŔné, proto se  na ný Ŕasto vraceli. Poutníci, kte°í naslouchali poselství Matky Bożí výzývající k pokání a obrácení,  zaŔinali sv¨j pobyt na tomto poutním místý svátostí smí°ení. Zakoušeli tak oŔištýní své duše, které se nejednou uskuteŔnilo po dlouhé osobní modlitbý se slzami v oŔích. U nohou Panny Marie vylévali  nejhlubší touhy svého srdce. B¨h toto místo vyvolil, aby rukama v Lichni uctívané Matky Bożí a jejím prost°ednictvím rozdával milosti svým dýtem.

  V rámci oslav Milénia k°tu Polska dne 15. srpna r. 1967 byl obraz Panny Marie Lichenské  korunován papeżskou korunkou kardinálem Stefanem Wyszynskim, primasem Polska. Kardinál v Lichni  pracoval ještý jako bohoslovec diecézního seminá°e ve Wloclawku a byl zde zázraŔný uzdraven z tehdy nevyléŔitelné nemoci.
   
  V roce 1999 toto poutní místo navštívil papeż Jan Pavel II, jenż pożehnal nový zaŔatou stavbu lichenského chrámu. Petr¨v nástupce zde strávil dvý noci. Po celou tu dobu byl zázraŔný obraz Panny Marie byl umístýn v soukromé kapli v prostorách zvláš╗ pro papeżskou návštývu p°ipravených. V souvislosti s budovaným chrámem Svatý Otec °ekl: Brat°í a sestry, dýkuji Bożí Proz°etelnosti, że na stezkách mého putování po vlasti se nachází právý toto poutní místo, że se m¨żu setkat s vámi  na tomto malebném pahorku obklopen nádhernou jarní p°irodou, uprost°ed polí a les¨, abych posvýtil nový chrám ke cti BohorodiŔky. Obdivuji tu obrovskou stavbu, která je ve své architektonické velkorysosti výrazem víry a lásky k Panný Marii a jejímu Synu. Vzdávám  Bohu díky za tento chrám. Lichenský chrám zasvýcený Panný Marii Lichenské, ve kterém se nachází zázraŔný obraz, je nejvýtší v Polsku a kv¨li svému velkému významu v żivotý církve byl v roce 2005 papeżem Janem Pavlem II oznaŔen titulem bazilika minor.

  Rychlý rozvoj tohoto poutního místa a p°ítomnost poutník¨ v Lichni jsou bez pochyby Bożím dílem. Panna Maria, jiż si B¨h vyvolil za Matku svého Syna a za Matku všech vý°ících, je zde svým dýtem pr¨vodkyní a neustále se za ný p°imlouvá. Její mocná p°ímluva na tomto místý p°ináší ovoce nejen v duších a żivotý jednotlivc¨, ale m¨żeme ji pozorovat v viditelném znamení této obrovské svatyný, jeż vznikla na šírém poli malé vesnice.

  Pro Boha nic není nemożné. Vyprosit si Bożí pożehnání na p°ímluvu Panny Marie je cílem mnoha milion¨ poutníku, kte°í se zde o ný velmi usilný modlí. Matka Bożí neustále p°ipomíná potník¨m, że „bez Bożího pożehnání marné lidské namáhání”. Bożí láska a jeho nekoneŔné milosrdenství zde mnohým pomáhají zakusit pravou radost a otevírají perspektivu radosti výŔné. V nádherném Bożím plánu spásy, který neustále objevujeme a snażíme se podle nýj żít, nás  doprovází  Panna Maria. Na její mocnou p°ímluvu plnou d¨výry a odevzdanosti Bohu, si mohou poutníci u Boha vyprosit pot°ebné milosti pro sebe, své bizké a známé.

  Toto poutní místo spravuje Kongregace knýżí marián¨ zalożená blahoslaveným o. Stanislavem Papczynskim v roce 1673. Je to nejstarší °eholní komunita, která má polského zakladatele a která existuje od svého vzniku aż dodnes. Kongregace knýżí marián¨ je mariánským °ádem. Jako cíl svého p¨sobení si ukládá: ší°ení úcty Neposkvrnýného PoŔetí Panny Marie, apoštolát a modlitbu za zem°elé.

  NOCLEHY A STRAVOVÁNÍ
  Na území poutního místa se nachází dva poutní domy, v nichż se m¨że ubytovat cca 1000 poutník¨. Najdete zde rovnýż vhodné zázemí pro stravování, p°ipravené jak pro individuální strávníky, tak pro poŔetné skupiny - i  nýkolik set osob najednou.

 6. VOR FRUE SANKTUARIUM I LICHEĐ - Danmark

  Vor Frue Sanktuarium i Liche˝ Stary har i mange år været et særligt sted på kortet over verdens Maria-helligdomme.

  Her findes et lille billede af Gudsmoderen, ofte benævnt af pilgrimmene som Vor Frue af Lidelse. Dette navn, tildelt Hende af pilgrimmene, er faktisk meget træffende: Maria har en krone på hovedet, holder en hvid ørn ved sit bryst og har symboler på Jesu’ lidelse på sin klædedragt. Billedkult og dyrkelsen af Gudsmoderen Maria fortæller sin egen historie, som går tilbage til det 19. århundrede.

  Maria viste sig første gang i 1813 år på slagmarken ved Leipzig, hvor der, blandt andet, kæmpede polske legioner, som led meget store tab i den meget blodige kamp. En af legionærerne, Tomasz K│ossowski, uddanet smed, meget hårdt såret i kampen, begyndte at påkælde Den Hellige Moder og bede Hende om hjælp. Fyldt med enorm lidelse så han silhouet af Jomfru Maria over slagmarken. Hun lovede ham hjælp og fortalte ham at han måtte gå og finde et billede af Hende. I mange år søgte den mirakuløst reddede legionær efter billedet og fandt det i nærheden af Czŕstochowa. Der kunne på billedet ses samme silhouet af Jomfru Maria som han havde set på slagmarken ved Leipzig. Han bragte billedet hjem til Izabelin, hvor han ærede det med særlig dyrkelse. Flere år senere flyttede Tomasz Kossowski billedet til Gr▒blin Skov, der lå 3 km bort fra hans hus, hvor han anbragte billedet i et lille helgenskrin i et fyrretræ.

  I år 1850 blev stedet, hvor billedet befandt sig, berømt for åbenbaringer. Guds Moder, lignende figuren der var forestillet på billedet anbragt i helgenskrinnet i skoven, viste sig tre gange for hyrden Miko│aj Sikatka, og gennem ham kaldte mennesker til forbedring, bøn og omvendelse. Billedets vidunderlighed blev endnu mere berømt to år senere, under koleraepidemien, som borttog hver tiende menneske. De epidemien tilknyttede begivenheder blev profeteret af Gudsmoderen gennem hyrden Miko│aj Sikatka i 1850 år. Det skratende og truede folk var begyndt at samle sig på åbenbaringsstedet ved billedet anbragt i det lille helgenskrin i Gr▒blin Skov. Tro, ihærdig bøn og dyrkelse af Gudsmoderen bragte de bedende det ønskede helbred og de nødvendige nådegaver. Man begyndte billeddyrkelse og Vor Frues berømmelse spredte sig over alle omliggende områder. På grund af den store billeddyrkelse og af hensyn til billedets sikkerhed blev billedet i år 1852 flyttet til en sognekirke i Liche˝. Billeddyrkere kom dertil for at gennem Guds Moder at bede om nådegaver til sig selv og sine pårørende.

  Vor Frues i Liche˝ forbøns magt vækkede tro og taknemlighed i de troende. Deres overbevisning om stedets hellighed og Guddommelighed medførte, at de ofte kom tilbage hertil. Pilgrimmene, som lyttede til Gudsmoderens budskab om forbedring og omvendelse, meget tit begyndte deres ophold i Sanktuariet med forsoningssakramentet. Havde fået renset sjæl, mange gange i en lang og personlig bøn, med tåre i øjnene, fortalte de Den Hellige Moder deres længsler indskrevne i deres hjerter. Gud valgte dette sted for gennem Vor Frue i Liche˝ og med Hendes magt at kunne spille våre af nådene over sine børn.  

  Den 15. august 1967 under tusindsårs jubilæet for Polens dåb blev billedet af Vor Frue i Liche˝ kronet af Polens primas, Kardinal Stefan Wyszy˝ski. Da han var en gejstlig på et præsteseminarium ved Wroclaw Bispedømme arbejdede han i Liche˝, hvor han oplevede en mirakuløs helbredelse for en dengang uhelbredelig sygdom.

  I år 1999 blev Sanktuariet besøgt af Pave Johannes Paulus II, som gav helligdommen i Liche˝ sin pavelige velsignelse. St. Peders Efterfølger tilbragte to dage her. Under Pavens opholdt blev billedet fllyttet til Pavens private kapel i det pavelige hus. Om helligdommen sagde Den Hellige Fader: Brødre og Søstre, jeg takker den guddommelige Providence for at der på min pilgrimsrejses vej findes dette Sanktuarium, hvor vi kan mødes, nyde den dejlige forårsnatur på den naturskønnede bakke, blandt marker og skove, og for at jeg kan velsigne den nye helligdom til ære for Guds Moder. Jeg ser med beundring på denne store bygning, som i sin arkitektoniske sving afspejler tro og kærlighed til Jomfru Maria og Hendes Søn. Gud være lovet for denne helligdom.
  Vor Frue Sanktuarium i Liche˝, hvori i dag billedet befinder sig, er den største helligdom i Polen. Med hensyn til Sanktuariets store bidrag til Kirkens liv blev det af Johannes Paul II i år 2005 højtydeligt indviet og givet rang af en mindre basilika.

  Stedets udvikling og talrige valfartende, der kommer til Liche˝, er først og fremmest selve Guds handling. Gud har udvalgt Maria til at være Gods Søns Mor og derefter moder til alle troende, som Hun viser vej og uophørligt lægger et ord ind for. Hendes magtfulde forbøn på dette sted bærer frugt ikke kun i individuelle sjæle og liv, men også i det synlige symbol i form af den store helligdom, som, trods sund fornuft, opstod midt ude på landet.

  For Guder ingenting umulig. At opnå Guds velsignelse er formålet af mange millioner valfartende, som gennem sin bød beder om Marias magtfulde forbøn. Hun minder uophørligt pilgrimmene om, at uden Guds velsignelse alt vi gør er grundløst. Guds kærlighed og Guds ubegrænsede lykke abnår en sti til ægte og evig glæde for ethvert menneske. På vej til frelse, som er en skøn guddommelig handling, som vi hele tiden lærer om og forsøger at opleve i vores liv, er vi ledsaget af Gudsmoderen. Med Hendes forbøn, fuld af kærlighed og tro, vender pilgrimmene sig til Gud og beder om de nødvendige nådegaver til sig selv, sin familie og sine venner.

  Sanktuariet er tilknyttet Mariebrødrenes Kongregation, som blev grundlagt af den saglige Stanis│aw Papczy˝ski i 1673 år og er den største i dag eksisterende munkeorden grundlagt af en polak. Kongregationen bygger på Jomfru Maria-kulten. Formålet med forsamlingen er at sprede ære for Den Hellige Jomfru Maria, udvikle en apostolisk virksomhed og bede for de afdøde.

  KOST OG LOGI
  På helligdommens område findes der to pilgrimshuse, hvor der er plads til over 1000 mennesker på en gang. Sanktuariets har egne kantiner, hvor der serveres lækker mad. Der tilbydes indkvartering og spisning til både individuelle rejsende og store grupper pilgrimme.

 7. Wallfahrtsort der Muttergottes von Lichen - Deutsch

  Seit vielen Jahren kann man auf der Weltkarte der Marienheiligtümer den Wallfahrtsort Lichen als ein außergewöhnliches Gnadenort finden.

  Es befindet sich hier ein kleines Marienbild, das oft von den Pilgern als schmerzhafte Königin Polens betitelt wird. Die Anrufung kommt von selbst, wenn man das Bild betrachtet:
  Auf dem Haupt trägt Maria eine Krone. Auf der Brust den weißen Wappenadler und ihr Mantel ist bestückt mit den Insignien des Leidens Christi. Der Kult des Gnadenbildes und die Verehrung der Gottesmutter reichen ins 19. Jahrhundert.

  Zum ersten Mal ist die Muttergottes auf dem Schlachtfeld bei Leipzig 1813 erschienen. In der blutigen Schlacht waren auch polnische Legionen beteiligt. Einer von den polnischen Soldaten, Tomasz Klossowski, von Beruf Schmied, flehte bei Maria um Rettung, weil er schwer verwundet war.
  Durchdrungen von großen Schmerzen sah er auf einmal die Gottesmutter, wie sie über das Schlachtfeld schritt. Sie versprach ihm Hilfe, Rettung und verpflichtete ihn zum Auffinden ihres Bildes, indem sie ihm erschienen ist. Auf wunderbare Weise wurde er gerettet und genesen.

  Mit der Suche nach dem Bild der Madonna, die er bei Leipzig sah, verbrachte er viele Jahre. Erst in der Nähe von Tschenstochau fand er das Bild und nahm es mit in sein Dorf Izabelin, wo er es zuhause verehrte. Nach ein paar Jahren brachte er das Bild in ein drei Kilometer abgelegenes Waldstück und befestigte es als kleines Kapellchen an einer Fichte zur öffentlichen Verehrung.

  Im Jahre 1850 wurde dieser Ort im Wald Schauplatz einer neuen Erscheinung. Die Muttergottes in Gestalt vom Bild im Kapellchen erschien dem Hirten Mikolaj Siktatka und rief durch ihn die Bevölkerung zu Buße, Gebet und Umkehr auf.

  Zu einer außergewöhnlichen Verehrung des Bildes kam es zwei Jahre später, als die Pestkrankheit die Bevölkerung befiel. Die nahende Epidemie hat die Muttergottes durch den Hirten Mikolaj Siktatka schon 1850 vorausgesagt. Die erkrankte und bedrohte Bevölkerung hat sich am Platz der Erscheinungen vor das Gnadenbild im Grabliner Wald versammelt.

  Der Glaube, eifriges Gebet und Verehrung der Muttergottes brachten den Betenden ersehnte Gesundheit und benötigte Gnaden wieder. Die Gottesmutter auf dem Bild und ihre Fürsprache bekamen immer mehr Anerkennung und Ehrerweisung von weither. Das führte dazu, dass das Gnadenbild 1852 aus Sicherheitsgründen in die Pfarrkirche nach Lichen gebracht wurde. Von da an wurde die Muttergottes ununterbrochen verehrt. Die Gläubigen kamen, um auf die Fürsprache Mariens für sich und ihre Verwandten Gnade zu erbitten.

  Die Wirksamkeit der Fürsprache der Gottesmutter von Lichen weckte in den Gläubigen neuen Eifer im Glauben und Dankbarkeit. Sie kamen zu dem Gnadenort immer öfter zurück. Die Pilger nahmen die Botschaft der Gottesmutter von der Bekehrung des Herzens und der Buße ernst.
  Sehr oft haben sie den Aufenthalt im Heiligtum mit dem Empfang des Bußsakramentes begonnen. Mit reiner Seele harrten viele im persönlichen Gebet lange Stunden auch mit Tränen in den Augen vor dem Gnadenbild aus.

  Gott wählte diesen Ort und auf die Fürsprache Mariens ließ er viele Gnaden seinen Kindern zukommen.

  Im Zuge der Feierlichkeit zur tausendjährigen Taufe Polens am 15. August 1967 wurde das Bild mit päpstlicher Krone ausgezeichnet. Diesen Festakt führte der polnische Primas, Kardinal Stefan Wyszynski durchgeführt, der in Lichen als Priesteramtskandidat vor dem Gnadenbild eine Genesung von einer nicht heilbaren Krankheit erfahren hat.

  Im Jahre 1999 besuchte diesen Wallfahrtsort Johannes Paul II  und segnete die neugebaute Kirche. Der Stellvertreter Christi verbrachte hier zwei Nächte. Für die Zeit seines Aufenthalts wurde das Gnadenbild in seine Privatkapelle gebracht. Über den Neubau sagte der Hl. Vater:

  Brüder und Schwestern!  Ich bedanke mich bei der göttlichen Vorsehung, dass sie auf meinen Pilgerweg durch das Vaterland diesen Gnadenort gestellt hat, wo ich mit euch im Frühlingswetter auf diesem malerischen Hügel, umgeben von Feldern und Wäldern zusammen kommen kann, um diese neue Kirche zu Ehren der Gottesmutter zu segnen. Mit Bewunderung schaue ich auf diesen riesigen Bau, der in den archtitektonischen Maßen ein Ausdruck des Glaubens und der Liebe zu Maria und ihrem Sohn ist. Dank sei Gott für diesen Bau.

  Die neue Kirche mit dem Titel „Unsere liebe Frau von Lichen“, in der sich das Gnadenbild befindet ist die größte Kirche Polens. Dank ihrer Bedeutung im Leben der Kirche von Polen wurde sie im Jahre 2005 von Johannes Paul II zur Ehre der Basilika Minor erhoben.

  Die Entwicklung dieses Ortes und die Anwesenheit so zahlreicher Pilgerscharen ist ein Werk Gottes. Maria, auserwählt zur Mutter des göttlichen Sohnes und weiter zur Mutter aller Gläubigen, begleitet uns und leistet für uns ihre Fürsprache. Ihre Vermittlung an diesem Ort fruchtet nicht nur in Seelen der einzelnen Gläubigen, sonder auch im Zeichen dieses sakralen Baues, der gegen viele Widerstände und rein praktischem Denken an diesem kleinen Ort entstanden ist. Für Gott ist nichts unmöglich. Der Empfang des göttlichen Segens ist ein Ziel für viele Millionen Pilger, die hier auf die Fürsprache Mariens hoffen. Er erinnert die Wallfahrer, dass ohne göttlichen Segen menschliches Wirken ohne Fundament ist. Die göttliche Liebe und seine unermessliche Barmherzigkeit öffnen den Menschen eine Perspektive der wahren und ewigen Freude.

  In diesem wunderbaren Werk der Erlösung, das wir immer neu kennenlernen und im eigenen Leben verwirklichen, begleitet uns die Gottesmutter. Auf ihre Vermittlung hin, voll von Liebe und Vertrauen, können die Pilger bei Gott für sich und ihre Lieben, Freunde und Bekannten, nötige Gnaden erbitten.

  Hüter dieses Wallfahrtortes ist die Kongregation der Marianer, die von Pater Stanislaus Papczynski  1673 gegründet worden ist. Die damals entstandene Ordensgemeinschaft ist die erste Kongregation, die von einem Pole gegründet worden ist. Die Kongregation hat einen marianischen Charakter. Zu ihren Zielen gehört die Verbreitung der Marienverehrung besonders im Zeichen der unbefleckten Empfängnis, weiter verschiedene Werke des Apostolats und das Gebet für die Verstorbenen.

  ÜBERNACHTUNGEN UND VERPFLEGUNG
  Im Bereich des Wallfahrtsortes gibt es zwei Pilgerheime, die über eintausend Pilger beherbergen können. Sie finden hier auch Essensgelegenheiten für Pilger. Die Einrichtungen können von Privatpersonen und Gruppen genützt werden.

 8. SHRINE OF OUR LADY OF LICHEN - English

  For a number of years now the Marian Shrine in Lichen has numbered among the most special places among the Marian Shrines worldwide.

  Here we find the small image of Our Lady, often referred to by pilgrims as the Sorrowful Mother of Poland. The title given to her by the pilgrims could have been self given: Mary is adorned with a crown; she cradles a white eagle to her bosom, whilst on her cloak we find the symbol of Christ’s Passion. The cult associated with the image and the honour given to Our Lady has its particular history, which dates back to the beginnings of the XIXth century.

  The first appearance of Mary took place after the battle of Lipsk in 1813. Among those armies taking part in this bloody battle were the so called Polish „legiony”(Legions), who suffered horrendous casualties. One of these soldiers, Tomasz K│ossowski, a smith by profession, was badly injured and sought the intercession of Our Holy Mother asking for safe deliverance. Overcome by suffering he saw an apparition in the form of Mary moving around the battlefield, which promised him help and committed him to searching for her image. After many years of searching the miraculously saved legionary found an image depicting the form of Mary that he had seen on the battlefield at Lipsk. Finding the image near to Czestochowa he brought it back to his hometown of Izabelin where he paid specific devotion to it. After a number of years Tomasz K│ossowski brought the image to the Grablin woods, situated 3km away. He then housed the image in a small shrine nailed to a pine tree.

  In 1850 the site at which the image was kept was swept by apparitions. The Holy Mother as depicted in the image housed in the little shrine, appeared three times to a shepherd Michal Sikatke, through whom she called all people to penance, prayer and conversion. The miraculous nature of the image was further enhanced two years later during a cholera epidemic which wiped out the local population. The events linked to the epidemic were predicted by The Mother of God through the shepherd Mikolaj Sikatke in 1850. The infirm and endangered populace began to gather at the apparition site, before the image housed in the small shrine on the pine tree in the nearby woods.  Faith, fervent prayer and honour to Our Lady brought health and necessary graces to the local people. The image began to gain more devotions, and its fame began to spread to all the nearby villages. In view of this rise in devotion and also due to the images safety it was moved to the local Parish church of Lichen in 1852. From that moment the image has been honoured with specific unceasing devotion. The faithful come to ask for graces needed for them and their loved ones through the intercession of Our Most Holy Mother.

  The effectiveness of Our Lady of Lichen’s intercession awakened among the faithful a deep faith and sense of gratitude. Their belief in the holiness and miraculous nature of this place resulted in their frequent return. The pilgrims, in line with the call of Our Lady for conversion and penance often began their stay at the Shrine with the Sacrament of Reconciliation. With a cleansed soul, often after long and private prayer, with tears in their eyes they shared the yearnings of their heart at the foot of Our Lady’s image. God chose this place to pour out his bountiful graces through the hands of Our Lady of Lichen and through her intercession.

  In line with the celebrations of 1000 years of Polish Christianity, on the 15th August 1967 the Image received a papal crown. The coronation was performed by the Primate of Poland Cardinal Stefan Wyszy˝ski, who as an alumni of the Wloclaw seminary had worked in Lichen and personally was cured of what was in those times an incurable disease.

  In 1999 Pope John Paul II visited the Shrine and blessed the Church that was under construction. The Holy Father spent two nights in Lichen and during his stay the miraculous image was brought to the Pope’s private chapel in the Papal apartment. On the construction of the church the Pope said: „Brothers and sisters I thank God’s Providence that on my pilgrimage to my homeland I have come to this shrine, that I am able to meet with you surrounded by Spring’s nature on this beautifully painted hillside, among fields and woods in order to bless this new church devoted to the devotion to the Mother of God. I look at this massive construction with awe, which in its architectural splendor is a sign of faith and love towards Mary and her Son. Thanks be to God for this Shrine.”
  The present church in Lichen is under the Patronage of the Most Holy Lady of Lichen, where the miraculous image is housed, and it is the largest church in Poland. Due to its importance in the life of the Church John Paul II raised it to the rank of Basilica Minor in 2005.

  The expansion of the Shrine and the increase in numbers of Pilgrims coming to Lichen are first and foremost an act of God himself. Mary chosen as the Mother of God’s Son and also the mother of all those who believe, leads her children and unceasingly intercedes on their behalf. Her overwhelming intercession in this place bears fruit not only in the souls and lives of specific people, but also in the immense sign that is the Basilica itself, which against all rational thinking stood up from the fields surrounding this small village.

  There are no impossible tasks for God. To receive God’s blessing becomes the main goal of millions of pilgrims, as they call on the intercession of Mary to bring their petitions before the Lord. She never fails to remind the pilgrims that without God’s blessings all human endeavours are bound to fail. God’s love and his unceasing mercy open the doors for people to experience true and eternal happiness. It is this beautiful work of salvation that we continue to realise in our own lives, and in this the Holy Mother participates at our sides. It is through her perfect intercession, full of love and in 1673... trust that the pilgrims ask their God for graces needed by them their loved ones and their friends.

  The curators of the Shrine are the Marian Fathers, founded by Blessed Fr Stanislaw Papczynski in 1673. This religious Congregation is the oldest, monastic community still alive to be founded by a Pole. The Congregation of the Marian Fathers has a Marian character. Its goal is to widen the devotion to the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, help to lead apostolic endeavours and to pray for the deceased.

  ACCOMMODATION AND MEALS
  There are two Pilgrim houses within the Shrine, which can accommodate over 1000 pilgrims. The Shrine also has its own restaurants, where tasty meals can be bought. These facilities are available to single pilgrims as well as those travelling in organised groups.

 9. SANTUARIO DE LA MADRE DE DIOS DE LICHEĐ - España

  Desde hace mucho tiempo un lugar especial en el mapa de los santuarios de Santa María lo ocupa el Santuario de Santa María en Liche˝ Stary.

  Aquí se encuentra un pequeño cuadro con la imagen de la Madre de Dios que es frecuentemente llamada por los peregrinos la Reina Dolorosa de Polonia. El título que le concedieron los peregrinos se importunaba echando un solo vistazo en ella: María lleva la corona en la cabeza, aprieta cariñosamente a su pecho al águila blanco y en su abrigo se encuentran las insignias de la Pasión de Jesucristo. El culto del cuadro y el rendir homenaje a  la Madre de Dios tiene su historia que se remonta a los principios del siglo XIX.

  La primera aparición de Santa María tuvo lugar en el campo de batalla  cerca de Lipsk en el año 1813. En la batalla muy sangrante participaron, entre otros, legionas polacas, que sufrieron una pérdida enorme. Uno de los legionarios, Tomasz K│ossowski, forjador de profesión, gravemente herido en la batalla llamó a  Santísima Madre y le pidió ayuda. Sufriendo mucho vio de repente la figura de Santa María que iba por el campo de batalla. Ella  prometió ayudarle y le comprometió a que encontrara su Imagen. Pasados muchos años de búsqueda el legionario maravillosamente salvado al fin y al cabo encontró el cuadro que representaba la figura de Santa María, a la que había visto en el campo de batalla cerca de Lipsk. El cuadro encontrado cerca de Czŕstochowa lo trajo a su casa en Izabelin y lo rodeó con mucho oficio. Al pasar un par años Tomasz Kossowski trasladó el cuadro al bosque de Gr▒blin que está a tres kilómetros de su domicilio. Lo  colocó en una capilla tendida en un pino,  al lado de la senda.

  En 1850 ese lugar se hizo famoso por las apariciones. La Madre de Dios, cuyo imagen recordaba la imagen de la capilla del bosque, se le aparició tres veces a un pastor, Miko│aj Sikatka queriendo la Madre de Dios llamar de esa manera a la gente a la penitencia, la oración y la conversión. La maravilla del cuadro  fue glorificada  todavía más dos años después durante la epidemia de cólera que diezmaba no solamente la sociedad local. La Madre de Dios predijo en 1850 los acontecimientos relacionados con la epidemia aprovechando la persona del pastor, Miko│aj Sikatka. La gente enferma y arriesgada empezó a reunirse en el lugar de las apariciones, enfrente del cuadro que se encontraba en una capilla pequeña del bosque de Gr▒blin. La fe, la oración calurosa y el homenaje rendido a la Madre de Dios les trajeron a los que rezaban la salud deseada y las gracias necesarias. El cuadro lo rodearon de veneración y la fama de la Madre de Dios se extendía por todos los pueblos cercanos. Teniendo en cuenta el gran homenaje del cuadro  y también su seguridad lo trasladaron en 1852 a la iglesia parroquial de Liche˝. Los fieles llegaban allí para pedir las gracias necesarias para si mismos y para sus familiares por medio de  Santísima Madre.

  La eficacia de la intercesión de la Madre de Dios de Liche˝ despertaba en los fieles la fe y el sentimiento de la gratitud. Su convicción sobre la santidad y la maravilla de ese lugar les hacía volver con frecuencia. Los peregrinos escuchando el manifiesto de la Madre de Dios que les  llamaba a la penitencia y la conversión, muchas veces empezaban su estancia en el santuario con el sacramento del reconciliamiento. Purificadas sus almas en sus oraciones  largas y muchas veces muy personales, con lágrimas en los ojos, expresaban añoranzas de sus corazones estando al pie de Santísima Madre. Fue el Dios quien escogió ese lugar para poder dar a sus hijos las gracias a través de las manos de la Madre de Dios de Liche˝.

  Con arreglo a las celebraciones del milenio del Bautismo de Polonia, el 15 de agosto de 1967 el cuadro recibió la corona del Papa. El cardenal Stefan Wyszy˝ski, el primado de Polonia coronó a la imagen de la Madre de Dios de Liche˝. Stefan Wyszy˝ski era uno de los alumnos del seminario eclesiástico de la diócesis de W│oc│awek y trabajando en Liche˝ experimentó una curación maravillosa de su enfermedad que era incurable en esa época.

  En 1999 el Papa Juan Pablo II vino al santuario y bendijo el templo que estaban construyendo en Liche˝. El sucesor del Santo Pedro estuvo allí dos días. Para el período de su estancia el mravilloso cuadro fue trasladado a la capilla privada del Papa en la casa papal. El Santo Padre se expresó sobre el templo que estaba en obras: Hermanos y Hermanas le doy las gracias a la Providencia de Dios que en la ruta de mi peregrinaje a la Patria está este mismo santuario, que puedo encontrarme con vosotros, rodeado de la naturaleza primaveral en esa colina tan bella y pintoresca, entre los campos y los bosques para consagrar un templo nuevo en honor de la Madre de Dios. Estoy mirando con admiración esta construcción enorme que en su impulso arquitectónico es el símbolo de la fe y el amor a Santa María y su Hijo. Le doy las gracias a Dios por este templo.
  El templo actual de Liche˝ bajo la advocación de la Virgen María de Liche˝ donde se encuentra el cuadro, es el templo más grande de Polonia  y gracias a su mucha importancia en la vida de la iglesia  en el año  2005 Juan Pablo II le concedió la dignidad de la basílica menor.

  El desarrollo de este lugar y la asistencia numerosa de los peregrinos en Liche˝ S A es, sobre todo, la obra de Dios. María elegida para la Madre del Hijo del Dios y después de todos los creyentes dirige a todos sus niños y toma la defensa de ellos. Su intercesión tan poderosa en este lugar fructifica no solo en las almas y la vida de la gente sino también en la señal visible, es decir, este templo enorme  que a pesar de la voz de la razón surgió en el campo abierto de un pueblo pequeño.

  Para el Dios no hay cosas imposibles. La adquisición de la bendición de Dios se hace el objetivo para millones de penitentes que en sus ruegos llaman la poderosa intercesión de Santa María. Ella recuerda constantemente a los peregrinos que sin la bendición de Dios las actividades humanas están privadas de los fundamentos. El amor de Dios y su piedad infinita abren ante la gente una perspectiva de la alegría verdadera y eterna. Nos acompaña la Virgen María en esta bella obra  de la salvación que vamos conociendo e intentamos realizar en nuestra vida. Con su perfecta intercesión  llena de amor y confianza los peregrinos obtienen a fuerza de súplicas las gracias para si mismos, sus parientes cercanos, sus amigos y otros conocidos.

   Zgromadzenie Ksiŕ┐y Marianów (el Convento de los Curas Marianie) fundado en el año 1673 por el bendito Stanis│aw Papczy˝ski es el guardián del santuario. La comunidad entonces surgida es la mayor comunidad monástica existente hasta hoy en día fundada por un polaco. Zgromadzenie Ksiŕ┐y Marianów  rinde homenaje a la Virgen María. Su objetivo es difundir el respeto a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, llevar la actividad apostólica y rezar por los muertos.

  ALOJAMENTO Y ALIMENTACIÓN
  En el territorio del santuario se encuentran dos casas de peregrinos que pueden caber más de 1000 peregrinos a la vez. El santuario tiene también sus propios comedores donde hay una comida sabrosa. La base de alojamiento y alimentación es creada tanto para las personas individuales como para los grupos de cientas personas.

 10. LE SANCTUAIRE DE NOTRE DAME DE LICHEĐ - France

  Depuis bien des années, sur la carte mondiale des sanctuaires marials une position particulière est réservée au Sanctuaire de Notre - Dame de Liche˝ Stary.

  Là, on peut trouver une petite image de la Vierge Marie souvent appelée par les pèlerins la reine douloureuse de la Pologne. Ce titre, lui accordé par les pèlerins, s’imposait tout seul : la Vierge Marie est coiffée de la couronne, elle serre un aigle blanc sur sa poitrine et sur son manteau se trouvent les insignes de la passion. L’adoration de l’image et les honneurs rendus à Notre-Dame ont leur histoire dont les débuts remontent au XIXe siècle.

  La première apparition de la Vierge Marie eut lieu en 1813, sur le champ de bataille de Leipzig. À cette bataille très sanglante participèrent entre autres les légions polonaises qui y subirent de grandes pertes. Un des légionnaires, Tomasz Klossowski, forgeron par profession, gravement blessé dans la lutte, en appelant la Vierge Marie, lui demanda son secours. En ressentant une vive souffrance, il  aperçut  la silhouette de  Marie se déplaçant sur le champ de bataille. La Vierge lui  promit de l’aide et l’engagea à trouver son image. Le légionnaire, sauvé d’une façon miraculeuse, après des années de recherches trouva, près de Czestochowa, l’image de la Vierge qui lui était apparue sur le champ de bataille. L’image trouvée, il l’apporta dans sa maison à Izabelin, où il l’entoura d’une vénération particulière. Après quelques années, Tomasz K│osowski  transféra l’image dans le bois de Grablin, éloigné de trois kilomètres. Là, il la mit dans un petit calvaire, suspendu sur un pin en bordure d’un sentier forestier.

  En 1850 le lieu du placement de l’image devint célèbre par des révélations. La Vierge rappelant le personnage de l’image du calvaire forestier apparut trois fois à un berger Miko│aj Sikatka. Par celui-ci elle appelait les gens à la pénitence, à la prière et la conversion. Le caractère miraculeux de l’image devint encore plus célèbre deux ans plus tard, lors de l’épidémie de choléra qui ne décima pas seulement la population locale. Les événements concernant l’épidémie avaient été prédits par la Vierge par l’intermédiaire du berger Miko│aj Sikatka en 1850. La population locale, malade et en danger, commença à se rassembler à l’endroit des révélations, devant l’image placée dans le petit calvaire du bois de Grablin. La foi, la prière ardente et la gloire de la Vierge Marie apportèrent aux priants la santé désirée et les grâces nécessaires. Cet événement fut le début du culte de l’image, et la gloire de la Vierge Marie se répandit dans tous les villages locaux. Compte tenu du grand culte de l’image et aussi pour sa sécurité, en 1852 l’image fut transférée vers l’église paroissiale à Liche˝. Les fidèles arrivaient pour demander, par l’intercession de la Vierge Marie, les grâces nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs proches.

  L'efficacité de l’intercession de la Vierge Marie de Liche˝ a éveillé en fidèles la foi et le sentiment de  reconnaissance. Leur conviction du caractère sacré et miraculeux de ce lieu les a fait y retourner souvent. Les pèlerins, prêtant attention au message de la Vierge Marie les appelant à se convertir et à faire une pénitence, ont souvent commencé leur séjour dans le sanctuaire par le sacrement de réconciliation. Purifiés sur l’âme, souvent dans une longue et personnelle prière, avec larmes aux yeux. Ils exprimaient les désirs de leurs cœurs aux pieds de la Vierge Marie. Dieu a choisi ce lieu pour répandre à ses enfants les sources des grâces par les mains de la Vierge Marie de Liche˝.

  Dans le cadre de la célébration du Millénaire du Baptême de la Pologne, le 15 août 1967, le cardinal Stefan Wyszy˝ski – le primat de la Pologne, a couronné l’image de Notre – Dame de Liche˝ avec couronne de pape. Celui-là, en tant qu'ancien issu du séminaire du diocèse de Wloclawek, avait travaillé à Liche˝ et y avait vécu une guérison miraculeuse d’une maladie non guérissable à ce temps-là.

  En l’an 1999, c’est le Pape Jean Paul II qui a visité le sanctuaire et a consacré le temple à Liche˝, en construction. Le successeur de Saint Pierre y a passé deux nuits. Pour son séjour l’image miraculeuse a été transférée vers la chapelle privée du Pape, dans la maison du pape. Le Saint Père s’est prononcé au sujet du temple en construction : Frères et Sœurs, je remercie la divine providence que sur la route de mon pèlerinage vers la Patrie se trouve justement ce sanctuaire, que je peux vous rencontrer dans l’entourage de la nature de printemps sur cette belle colline pittoresque, au milieu des champs et des forêts, pour consacrer le nouveau temple pour la gloire de la Mère de Dieu. Je regarde avec l’admiration cette vaste construction qui par son aspect architectonique grandiose exprime la foi et l’amour pour Marie et Son Fils. Je remercie Dieu pour ce temple.

  Le temple actuel de Liche˝, sous l’invocation de la Vierge Marie de Liche˝, où se trouve l’image, est le plus grand en Pologne et, compte tenu de sa grande importance dans la vie de l'Église, en 2005  il a été élevé par Jean Paul II  au rang de la basilique plus petite.

  Le développement de ce lieu et le grand nombre de pèlerins venant à Liche˝, c’est avant tout l’œuvre de Dieu lui-même. Marie, choisie pour être la Mère du Fils de Dieu, et puis la Mère de tous les fidèles, conduit ses enfants et prie pour eux. Son intercession intense dans ce lieu apporte des fruits non seulement dans les âmes des gens particuliers, mais aussi dans le signe visible sous forme de ce temple qui, contrairement à la pensée raisonnable, a été créé au milieu des champs d’un petit village.

  Pour Dieu rien n’est impossible. Obtenir la bénédiction de Dieu, devient l’objectif de bien des millions de pèlerins qui, dans leurs supplications, appellent intensément l’intercession intense de la Vierge Marie. C’est elle qui rappelle sans cesse aux pèlerins que sans la bénédiction de Dieu les actions humaines sont privées de fondements. L’amour de Dieu et sa charité infinie peuvent ouvrir devant les gens la perspective de la vraie joie éternelle. Dans cette si belle œuvre du salut nous connaissons sans cesse et essayons de réaliser dans notre vie, c’est la Vierge Marie qui nous accompagne. Par son intercession parfaite, pleine d’amour et de foi, les pèlerins demandent auprès de Dieu les grâces dont ils ont besoin pour eux-mêmes et pour leurs proches et amis.

  La garde du sanctuaire est exercée par la Congrégation des Pères Mariens, fondée en 1673 par le Père bienheureux Stanis│aw Papczy˝ski. La Congrégation, qui a été créée alors, est la plus ancienne communauté religieuse existant jusqu’à ce jour, fondée par un Polonais. La Congrégation des Pères Mariens a un caractère marial. Son objectif est de propager le culte de l’immaculée conception de la Vierge Marie, exercice de l’action apostolique et la prière pour les défunts.

  HÉBERGEMENT ET NOURRITURE
  Sur le terrain du sanctuaire se trouvent deux Maisons de Pèlerins qui peuvent héberger en une seule fois plus de 1000 pèlerins. Le sanctuaire est équipé aussi en ses propres cantines où les pèlerins peuvent bien manger. La base d’hébergement et gastronomique est disponible aussi bien pour les individus que pour les groupes de quelques centaines de personnes même.

 11. SANTUARIO DELLA SANTISSIMA MADONNA DI LICHEĐ - Italia

  Già da molti anni sulla mappa mondiale dei santuari mariani il Santuario Mariano di Liche˝ Stary occupa un posto speciale.

  Si trova qua un piccolissimo quadro con l’immagine della Madonna, sovente definita dai pellegrini Madonna Addolorata Regina della Polonia. Tale titolo attribuitoLe dai pallegrini si impose da solo: Maria porta una corona sulla testa, al petto stringe l’Aquila Bianca, e sul Suo abito si trovano le insegne della Passione di Cristo. Le origini della storia del culto del dipinto e dell’onore reso alla Madonna risalgono al XIX secolo.

  La prima apparizione della Madonna si ebbe nel 1813 nel campo di battaglia vicino a Lipsia. Nella battaglia assai sanguinosa parteciparono anche delle legioni polacche che subirono perdite enormi. Uno dei legionieri, Tomasz K│ossowski, di mestiere fabbrio, ferito gravemente durante la battaglia, invocando l’aiuto della Santissima Madre di Dio, Le chiedeva la salvezza. Sprofondato nell’immensa sofferenza vide Beata Vergine Maria passare per il campo di battaglia che promise di aiutarlo e lo impegnò a trovare la Sua immagine. Il legioniere, miracolosamente salvato, dopo molti anni di ricerche trovò finalmente il quadro raffigurante l’immagine di Maria che aveva visto nel campo vicino a Lipsia. Il quadro trovato nelle vicinanze di Czŕstochowa portò nella sua casa di Izabelin, dove lò circondò di una particolare venerazione. Dopo alcuni anni Tomasz Kossowski trasferì il quadro nel bosco di Gr▒blin, distante tre chilometri, dove lo sistemò ad un viottolo in una cappellina appesa su un pino.

  Nel 1850 il luogo di deposizione del quadro divenne famoso per le apparizioni. La Madonna, somigliante alla figura del quadro della cappellina nel bosco, apparve tre volte ad un pecoraio, Miko│aj Sikatka, per cui intermediazione invocava la gente a pentirsi, a pregare e a convertirsi. La fama della miracolosità dell’immagine si distese ancora di più due anni più tardi durante l’epidemia di colera che decimò non solo la popolazione locale. Gli avvenimenti legati all’epidemia avveva profetizzato il pecoraio Miko│aj Sikatka nel 1850. La persone ammalate e quelle a rischio cominciarono a radunarsi nel luogo delle apparizioni, nel bosco di Gr▒blin, davanti alla cappellina con il quadro. La fede, la preghiera ardente e la venerazione della Santissima Madre di Dio portarono ai fedeli la salute così desiderata e le grazie richieste. Si cominciò a circondare l’immagine di venerazione, e la fama della Santissima Madonna si diffondeva in tutte le località vicine. A causa dell’immenso culto del quadro ed anche per motivi di sicurezza, esso fu trasportato nel 1852 nella chiesa parrocchiale di Liche˝. I fedeli vi arrivavano  e per l’intercessione della Madre di Dio chiedevano le grazie necessarie per se stessi e per i propri cari.

  L’efficaccia dell’intercessione della Santissima Madonna di Liche˝ destava presso i fedeli la fede e il senso di gratitudine. La loro convinzione della santità e della miracolosità di quel luogo fece sì che vi ritornassero spesso. I pellegrini, ascoltando il messaggio della Madre di Dio che invocava loro a pentirsi e a convertirsi, molto spesso iniziavano la visita al santuraio con il sacramento della riconciliazione. Con l’anima purificata, in una preghiera, non di rado lunga e personale, con le lacrime negli occhi, esprimevano i desieri dei propri cuori ai piedi della Santissima Madonna. Dio scelse quel posto, affinché, per le mani della Santissima Madonna di Liche˝, potesse irrigare i propri figli nelle fonti delle grazie.

  Nell’ambito delle solennità del Millenio del Battesimo della Polonia, il 15 agosto 1967, il quadro ha ricevuto la corona papale. La coronazione dell’immagine della Santissima Madonna di Liche˝ è stata celebrata dal cardinale Stefan Wyszy˝ski – primate della Polonia, che quale alunno del seminario diocesano di Wroc│aw aveva lavorato a Liche˝ e vi aveva provato una guarigione miracolosa da una malattia incurabile a quell’epoca.

  Nel 1999 papa Giovanni Paolo II ha visitato il santuario e ha benedetto la costruzione del tempio di Liche˝. Il successore di Pietro vi ha passato due notti. Durante la sua visita, il quadro miracoloso è stato trasferito nella cappella privata del papa nella casa papale. Della nuova basilica il Santo padre ha detto: Fratelli e Sorelle, rendo grazie alla Divina Provvidenza, perché sul percorso del mio pellegrinaggio in Patria c’è proprio questo Santuario. Ringrazio di potervi incontrare su questo colle bello e pittoresco, tra campi e boschi, per benedire il nuovo tempio in onore della Madre di Dio. Guardo con ammirazione questa grande costruzione la quale, nella sua ricchezza architettonica è espressione di fede e di amore per Maria e per il suo Figlio. Siano rese grazie a Dio per questo tempio!

  Attualmente il santuario di Liche˝ dedicato alla Santissima Madonna di Liche˝, in cui si trova il quadro, è il più grande della Polonia e dato il suo notevole significato nella vita della Chiesa cattolica è stato elevato nel 2005 da Giovanni Paolo II al rango di basilica minore.

  Lo sviluppo del luogo e la numerosa affluenza dei pellegrini a Liche˝ sono prima di tutto l’opera dello stesso Dio. Maria scelta per essere Madre del Figlio di Dio, e successivamente di tutti i credenti, conduce i propri figli e in continuazione intercede per loro presso Dio. La Sua irresistibile interecessione in questo posto porta frutti non solo nelle anime e nella vita delle singole persone, bensì in un segno così visibile come questo tempio maestoso, che a dispetto del buon senso, è sorto in mezzo ai campi di un piccolo paesuccio.

  Niente è impossibile a Dio. Per ottenere la benedizione di Dio vi viaggiano molti milioni di pellegrini, che nelle loro suppliche invocano intensamente l’interecessione potente della Beata Vergine Maria. La Madonna incessabilmente ricorda ai pellegrini che senza la benedizione di Dio, l’operato dell’uomo è privo di fondamenti. La carità di Dio e la Sua infinita misericordia aprono davanti all’uomo la prospettiva di una vera ed eterna gioia. In quest’opera di salvezza così magnifica, che non smetteremo mai di conoscere e cerchiamo di realizzare nella nostra vita, ci accompagna la Beata Vergine Maria. Attraverso la Sua perfetta intercessione, piena di carità e fiducia, i pellegrini chiedono presso Dio le grazie necessarie per se stessi, per i propri amici e conoscenti.

  Il ruolo del guardiano del santuraio svolge la Congregazione dei Chierici Mariani fondata dal beato padre Stanis│aw Papczy˝ski nel 1673. Tale istituto religioso è la più antica comunità monastica fondata da un polacco ed esistente fino ai nostri tempi. La Congregazione dei Chierici Mariani è di carattere mariano. Le finalità della congregazione sono la propagazione della devozione all’Immacolata Concezione della Madonna, l’esrcizio del ministero sacerdotale e il suffragio dei morti.

  VITTO E ALLOGGIO

  Nel terreno del santuario si trovano due case del pellegrino, che in una volta riescono ad accogliere oltre 1000 pellegrini. Il santuario dispone anche di mense in cui i pellegrini possono gustare delle ottime pietanze. Possono beneficiare dei servizi di vitto ed alloggio sia i visitatori individuali che gruppi anche di qualche centinaia di persone.

 12. LICHENIO DIEVO MOTINOS - Lietuva

  Jau daugelį metų pasaulio šventovių żemėlapiuose ypating▒ viet▒ użima Lichenio Dievo Motinos šventovė.

  ╚ia yra mażutėlis paveiksliukas su Dievo Motinos atvaizdu, maldininkų dażnai vadinamu  Sopuling▒ja Lenkijos Karaliene. Pavadinimas kyla iš to, kad ant Dievo Motinos galvos yra karališkoji karūna, prie jos krūtinės glaudżiasi baltas erelis, o ant apsiausto yra Kristaus kanŔios żenklai. Pamaldumas šiam paveikslui ir jo garbinimas prasidėjo XIX a.

  Pirmasis Dievo Motinos apsireiškimas susietas su Licheniu įvyko 1813 metais karo lauke po mūšio netoli Leipcigo. Labai żiauriame mūšyje dalyvavo ir lenkų legionai, kurie ten patyrė daugybŕ nuostolių. Vienas iš legionierių, labai sunkiai sużeistas mūšyje kalvis Tomaš Klosovski, šaukėsi ŠvenŔiausios Motinos pagalbos. Apimtas beribių kentėjimų pamatė per mūšio lauk▒ einanŔi▒ Dievo Motin▒, kuri jam pażadėjo pagalb▒ ir įpareigojo surasti jos paveiksl▒. Stebuklingai išgelbėtas legionierius po daugelio paieškos metų rado Dievo Motinos atvaizd▒ regėt▒ mūšio lauke prie Leipcigo.

  Netoli ╚enstachovos surast▒ paveikslėlį parnešė į savo namus Izabeline, kur jį apgaubė ypatingu ir gyvu pamaldumu. Praėjus keletui metų Tomaš Klosovski paveiksl▒ perkėlė į netoliese esantį Gromblino mišk▒. Ten, prie miško takelio, pakabino jį mażoje koplytėlėje ant pušies.

  1850 metais vieta, kur buvo pakabintas paveikslas, išgarsėjo apsireiškimais. Dievo Motin▒, atrodanti kaip ir miške pakabintame paveiksliuke, triskart pasirodė piemeniui Mikoluj Sikatkai, per kurį šaukdavo żmones atgailauti, melstis ir atsiversti. Paveikslo šlovė dar labiau padidėjo po dvejų metų siautėjant cholerai, kuri żudydavo ne tik vietinius gyventojus. Apie negandas Dievo Motina jau buvo įspėjusį 1850 metais piemenį Mykol▒ Sikatk▒. Sergantys ir pavojuje esantys gyventojai pradėjo rinktis apsireiškimo vietoje Gromblino miške prie ant medżio kabanŔio Dievo Motinos atvaizdo. Tikėjimas, karšta malda ir Dievo Motinos garbinimas atnešdavo prašantiems trokštam▒ sveikat▒ ir reikalingas malones. Dievo Motinos šlovė pradėjo aidėti visoje apylinkėje. Iš pagarbos, o taip pat dėl saugumo, paveikslas 1852 metais buvo perneštas į Lichenio parapinŕ bażnyŔi▒. Nuo to laiko paveikslas yra apsuptas nesibaigianŔia pagarba. Tikintieji Ŕia atvyksta prašyti reikalingų malonių sau ir savo artimiesiems.

  Dievo Motinos użtarimo veiksmingumas didindavo żmonėse tikėjim▒ ir skatindavo jų dėkingum▒. Jų įsitikinimas vietos šventumu skatindavo Ŕia dażnai sugrįżti. Maldininkai, įsiklausydami į Marijos prašym▒ atgailauti ir atsiversti, savo buvim▒ šioje vietoje labai dażnai pradėdavo nuo išpażinties. Švaria siela, su ašarom akyse, dażnai ilga asmenine malda prie Dievo Motinos kojų reikšdavo savo širdżių ilgesį.

  Dievas išsirinko ši▒ viet▒, kad per Lichenio Dievo Motinos rankas ir Jai użtariant dovanotų savo vaikams nesibaigianŔias malones.

  ŠvenŔiant Lenkijos krikšto 1000-metį, 1967 metais rugpjūŔio 15 d. paveikslas buvo vainikuojamas popieżiaus karūna. Ši▒ karūn▒ paveiksle pritvirtino pats Kardinolas Primas Stefan Višinski, kuris būdamas Vloclaveko seminarijos klieriku dirbo Lichenyje ir pats yra Ŕia patyrŕs išgydym▒ nuo tais laikais dar nepagydomos ligos.

  1999 metais Lichenio šventovŕ aplankė popieżius Jonas Paulius II, kuris palaimino Ŕia statom▒ nauj▒ šventovŕ. Šv. Petro įpėdinis Lichenyje praleido dvi naktis. Jo apsilankymo metu stebuklingasis paveikslas buvo perneštas į privaŔi▒ koplyŔi▒ popieżiškuose namuose. Apie statom▒ šventovŕ Šventasis Tėvas pasakė: „Broliai ir Seserys, Dievo Apvaizdai dėkoju, kad piligrimo  kelyje  mano Tėvynėje yra ši šventovė, kad galiu susitikti su jumis apsuptas pavasariška gamta šiame grażiame kalnelyje tarp laukų ir miškų, kad Dievo Gimdytojos garbei pašventinŔiau nauj▒ šventovŕ. Su nuostaba żiūriu į šį pastat▒, kuris savo architektūriniu użmoju rodo tikėjimo ir meilės Dievo Motinai ir Jos Sūnui gali▒. Dėkoju Dievui uż ši▒ šventovŕ.“

  Dabartinė Lichenio šventovė pavadinta ŠvenŔiausios Lichenio Mergelės Marijos vardu. Šventovė, kurioje yra stebuklingas paveikslas, yra didżiausia bażnyŔia Lenkijoje.  Dėl savo svarbos BażnyŔios gyvenime 2005 metais Jonas Paulius II paskelbė j▒ Bazilika.

  Šios vietos atsiradimas ir daugelio maldininkų lankymasis visų pirma yra Dievo darbas. Marija, išrinkta tapti Dievo Motina, o vėliau visų tikinŔiųjų motina, juos veda ir użtaria. Dievo Motinos galingas użtarimas šioje vietoje duoda vaisių ne tik żmonių sielose, bet ir regimame żenkle. Tokiu żenklu  yra pati šventovė, kuri prieštaraujant sveikam protui buvo pastatyta laukuose mażutėliame kaimelyje.

  Dievui nėra neįmanomų dalykų. Gauti Dievo palaim▒ yra daugelio milijonų maldininkų, kurie savo maldose šaukiasi Dievo Motinos galingo użtarimo, tikslas. Ji nuolat primena, kad be Dievo palaimos mūsų veiksmai neturi jokios prasmės. Dievo meilė ir Jo begalinis gailestingumas atveria żmonėms tikr▒ ir amżin▒ dżiaugsm▒. Nuostabiame išganymo darbe, su kurio nuolat susipażįstame ir kurį stengiamės vykdyti, mus lydi ŠvenŔiausioji Motina. Jai użtariant maldininkai išprašo sau, savo artimiesiems, draugams ir pażįstamiems daugybŕ malonių.

  Šventovės sargais yra Kunigų Marijonų Kongregacija, įkurta 1673 m. Pal. Tėvo PapŔinskio. Ši bendruomenė  yra seniausia iki šiol gyvuojanŔia lenkų sukurta vienuoliška bendruomenė. Marijonai pasiżymi ypatingu pamaldumu Dievo Motinai. Jų tikslas yra skelbti Nekalto Prasidėjimo pagarb▒, veikti apaštališkus darbus ir melstis uż mirusius.

  NAKVYNĖ IR MAITINIMAS
  Šventovės teritorijoje yra du maldininkų namai, kuriuose vienu metu gali apsistoti iki 1000 piligrimų. Šventovėje veikia valgyklos, kuriose galima skaniai pavalgyti. Nakvyne gali pasinaudoti tiek pavieniai asmenys, tiek ir gausios maldininkų grupės.

 13. A LICHEĐI SZ▄ZANYA KEGYHELYE - Magyarorszßg

  A máriás kegyhelyek világtérképén évek óta különös helyet foglal el a liche˝i kegyhely. Itt található egy kicsiny kép – Szűz Mária arcképe, akit a zarándokok gyakran hívnak Lengyelország Fájdalmas Királynéjának. Ez a név, melyet a zarándokok neki tulajdonítottak, önmagát adja: Mária koronát visel a fején, keblére öleli a fehér sast és az Ň palástján az Úr kínszenvedésének jelvényei vannak. A kép kultuszának és a Szűzanyának adott tiszteletnek van már történelme, amelynek kezdete visszanyúlik a XIX. századig.

  Mária els§ megjelenése a harctéren történt Lipcse mellett 1813-ban. Véres ütközetben vettek részt többek közt a lengyel légiók, melyek óriási veszteséget szenvedtek. Tomasz K│ossowski kovács mester, egy a légiósok közül, nagyon súlyos sérülést szenvedett a csatában és a Szűzanya segítségéért kiáltott. Mérhetetlen szenvedésén keresztül megpillantotta a harcmez§n átvonuló Szűzanyát, aki megígérte neki segítségét és nyomatékosan kérte, hogy keresse az Ň arcát. A csodálatosan megmentett légiós sok év keresés után megtalálta Máriának azt a képét, amelyet a Lipcse melletti harcmez§n látott. A Czŕstochowa környékén megtalált képet hazahozta Izabelinbe, ahol különös tisztelettel, áhítattal vette körül. Néhány év múlva Tomasz K│ossowski áthelyezte a képet a 3 kilométerrel távolabb fekv§ gr▒blini erd§be. Ott az erdei ösvény mellett elhelyezte egy erdeifeny§n.

   A kép új helye 1850-ben vált híressé. A Szűzanya három alkalommal megjelent egy pásztornak Miko│aj Sikatkának, és rajta keresztül  bűnbánatra, imádságra és megtérésre hívta fel az embereket. A Szűzanya alakja, hasonlított arra a képre, ami az erdei fán volt elhelyezve. Két év múlva a kép még híresebb lett a kolera járvány idején, ami nemcsak a helybeli lakosságot tizedelte meg. A járvánnyal kapcsolatos eseményeket Mária el§re jelezte 1850-ben Miko│aj Sikatka által. A beteg, kolerával fenyegetett nép elkezdett összegyűlni a jelenések helyén, a kép el§tt, amely a gr▒blini erd§ben található. A hit, a buzgó imádság és a Szűzanya tisztelete meghozta az imádkozóknak a várva várt gyógyulást és a szükséges kegyelmeket. A Szűzanya képét kezdték hódolattal körülvenni és tisztelete elterjedt az egész környéken. Tekintettel a kép nagy tiszteletére - megóvása érdekében - 1852-ben áthelyezték a liche˝i plébániatemplomba. Ezen eseményekt§l fogva a képet szüntelen tisztelettel vették körül. A hívek jöttek, hogy a Szűzanya közbenjárására kikönyörögjék maguk és hozzátartozóik számára a szükséges kegyelmeket.

  A liche˝i Szűzanya hathatós közbenjárása felébresztette a hívekben a hitet és a hálás lelkületet. A zarándokok meg voltak gy§z§dve e hely szentségér§l és csodálatosságáról, és ez a meggy§z§désük gyakran vezette §ket ide vissza. A zarándokok meghallották a Szűzanya üzenetét, aki felszólította §ket a bűnbánatra és a megtérésre; ott tartózkodásukat nagyon gyakran gyónással kezdték. Lélekben megtisztulva többször hosszú és személyes imádságban, könnyes szemekkel a Szűzanya lábainál fejezték ki szívük vágyait. Isten kiválasztotta ezt a helyet, hogy a liche˝i Szűzanya kezei által és az Ň közbenjárására kiárassza gyermekeire kegyelmeinek folyamát.

  Lengyelország kereszténysége millenniumának ünneplése keretében 1967. augusztus 15-én a kép elnyerte a pápai koronát. A liche˝i Szűzanya képének koronázását Stefan Wyszy˝ski bíboros, Lengyelország prímása végezte, aki a w│oc│aweki egyházmegye szemináriumának papnövendékeként korábban ott dolgozott és személyesen megtapasztalhatta csodálatos gyógyulását az akkoriban gyógyíthatatlan betegségéb§l.

  II. János Pál pápa 1999-ben meglátogatta a kegyhelyet, és megáldotta az építés alatt álló liche˝i templomot. Szent Péter utóda két éjszakát töltött Liche˝ben és ott tartózkodása idejére a Csodálatos képet áthelyezték a pápai házba, az §  magánkápolnájába. Az építkezés alatt álló templomról mondta a Szentatya: „Testvérek, köszönöm Isten gondviselésének azt, hogy az én lengyelországi zarándoklatom állomása ez a kegyhely, és hogy találkozhatok veletek a tavaszi természet környezetében ezen a fest§ien szép dombon, erd§k, mez§k és szántóföldek között, hogy elvégezzem az új templom megszentelését, amely a Szűzanya tiszteletére épül. Csodálattal szemlélem ezt az óriási épületet, ami az építészet sajátos lendületében fejezi ki a hitet és szeretetet Máriához és az § Fiához. Istennek legyen hála ezért a templomért.”

  A liche˝i Szent Szűzr§l nevezett templom, melyben a kegykép található, jelenleg Lengyelország legnagyobb temploma, amely nagy jelent§séggel bír az egyház életében. Erre való  tekintettel II. János Pál pápa 2005-ben a („bazilika minor”) kis bazilika rangjára emelte.

  A hely fejl§dése és a zarándokok nagyszámú jelenléte Liche˝ben, mindenekel§tt Isten műve. Mária kiválasztatott Isten Fiának Anyjává és minden ember anyjává, így mint saját gyermekeit vezet és szüntelenül közbenjár értünk. Mária hatalmas közbenjárása ezen a helyen nemcsak egyes emberek lelkében és életében gyümölcsözik, hanem abban a látható jelben is, amely ez az óriási templom, mely a józan gondolkodás ellenére egy kis falucska üres mezején épült fel.

  Istennek semmi sem lehetetlen. Isten áldásának kieszközlése sok millió zarándok céljává válik, akik saját könyörgéseikkel esedezve magukra vonják Mária er§s közbenjárását. Mária folytonosan emlékezteti a zarándokokat, hogy Isten áldása nélkül az ember működése minden alapot nélkülöz. Isten szeretete és végtelen irgalmassága feltárja az emberek el§tt az igazi és örök öröm perspektíváját. Mennyire szép az üdvösség műve, melyet folyamatosan ismerünk fel és megvalósítani igyekszünk az életünkben, és amelyben a Szűzanya kísér minket. Az § hathatós közbenjárása által a zarándokok kiesdik Istent§l a szükséges kegyelmeket maguk, hozzátartozóik, barátaik, ismer§seik számára.

  A kegyhely §rz§i a Szepl§telen Szűz Mária Papjai Társasága, melyet 1673-ban alapított Boldog Papczy˝ski Stanis│aw atya. Ez a legrégebb óta létez§ lengyel alapítású közösség. A Szepl§telen Szűz Mária Papjai Társaságának Máriás jellege van. Célja, Szűz Mária Szepl§telen Fogantatása tiszteletének terjesztése, apostoli művek vezetése és imádság a megholtakért.

  Szállás lehet§ség és Étkezési lehet§ség

  A kegyhely területén található két zarándokház, amelyek több, mint 1000 zarándokot tudnak egyidejűleg befogadni. A kegyhelynek saját éttermei vannak, amelyekben a zarándokok, ízletes ételeket fogyaszthatnak. A szállási és éttermi bázist magánszemélyek és több száz f§s csoportok egyaránt használhatják.

 14. HEILIGDOM VAN DE MARIA VAN LICHEĐ - Nederland

  Sinds vele jaren neemt het Mariaheiligdom in Liche˝ Stary een bijzondere plaats in op de kaart met Mariaheiligdommen.

  Er bevindt zich hier een piepklein schilderij met de afbeelding van Maria, die vaak door de pelgrims de Poolse Koningin van Smarten wordt genoemd. De naam die de pelgrims haar gegeven hebben spreekt voor zich: Maria draagt een kroon op haar hoofd, ze drukt een witte adelaar tegen haar borst en op haar mantel staan de insignes des Herens lijden. De kult van het schilderij en de verering die Maria wordt gegeven heeft z'n geschiedenis waarvan de oorsprong te vinden is in de 19e eeuw.

  De eerste Mariaverschijning vond plaats op het slagveld bij Leipzig in 1813. Aan de bloedige strijd namen onder andere Poolse legioenen deel die enorme verliezen leden. Een van de legioensoldaten, Tomasz K│ossowski, smid van beroep, riep de Heilige Maria toen hij zwaar gewond was en vroeg haar om redding. Doordrongen van onmetelijk lijden zag hij de gedaante van Maria die zich over het slagveld bewoog. Zij beloofde hem hulp en verplichtte hem haar afbeelding te vinden. De wonderbaarlijk geredde legioensoldaat vond na vele jaren zoeken een schilderij dat de gedaante van Maria voorstelde dat hij op het slagveld bij Leipzig had gezien. Het bij Czŕstochowa gevonden schilderij heeft hij naar zijn huis in Izabelin gebracht waar hij het omringde met speciale verering. Na een aantal jaar verplaatste Tomasz K│ossowski het schilderij naar het Gr▒bli˝ski-bos dat op drie kilometer afstand gelegen was. Daar plaatste hij het op een den in een klein kapelletje bij het bospad.

  In 1850 werd de plaats van het schilderij beroemd door verschijningen. De Maria die leek op de figuur van het schilderij van het boskapelletje verscheen driemaal aan de herder Miko│aj Sikatka. Ze riep de mensen via hem op tot boetedoening, gebed en bekering. De wonderbaarlijkheid van het schilderij verwierf twee jaar later nog eens bekendheid tijdens een cholera-epidemie die niet alleen de lokale gemeenschap decimeerde. De gebeurtenissen in verband met de epidemie voorspelde Maria in 1850 via herder Miko│aj Sikatka. De zieke en bedreigde inwoners begonnen zich te verzamelen op de plaats van de verschijningen, voor het schilderij dat zich in het kleine kapelletje van het Gr▒bli˝ski-bos bevond. Geloof, gebed en de verering van Maria brachten de biddenden gezondheid en de noodzakelijke zegeningen. Het schilderij werd omgeven met verering en de roem van Maria verspreidde zich over alle omliggende plaatsen. Vanwege de grote verering van het schilderij en ook met het oog op de veiligheid, is het in 1852 overgebracht naar de parochiekerk in Liche˝. Er kwamen steeds meer gelovigen om met de hulp van Maria voor zichzelf en hun naasten de noodzakelijke zegeningen te bidden.

  De effectiviteit van de voorspraak van de Maria van Liche˝ wekte geloof en gevoel van dankbaarheid in de gelovigen. Hun overtuiging van de heiligheid en wonderbaarlijkheid van deze plek zorgde ervoor dat ze hier vaak terugkwamen. Pelgrims die luisterden naar de boodschap van Maria die hen opriep tot boetedoening en bekering, begonnen hun verblijf in het heiligdom vaak met het sacrament van verzoening. Met gereinigde de ziel, vaak tijdens een lang en persoonlijk gebed, met tranen in de ogen. Aan de voeten van de Heilige Maria uitten zij de verlangens van hun hart. God heeft deze plaats gekozen om via de handen van de Maria van Liche˝ en met haar hulp zegeningen te verspreiden over zijn kinderen.

  In het kader van de viering van het Millennium van de Doop van Polen heeft het schilderij op 15 augustus 1967 een pauselijke kroon ontvangen. De kroning van de afbeelding van de Heilige Maria van Liche˝ is uitgevoerd door Kardinaal Stefan Wyszy˝ski - de Aartsbisschop van Polen die als geestelijke van het geestelijk seminarie van de diocees van W│oc│awek in Liche˝ werkzaam was en een wonderbaarlijke genezing ervoer van een toentertijd ongeneeslijke ziekte.

  In 1999 werd het heiligdom bezocht door paus Johannes Paulus II, die de in Liche˝ in aanbouw zijnde kerk zegende. De opvolger van Sint Peter bleef twee nachten. Tijdens zijn verblijf is het wonderbaarlijke schilderij overgebracht naar de privé-kapel van de paus in het pauselijk huis. Over het heiligdom in aanbouw zei de Kerkvader: Broeders en Zusters, ik dank de Goddelijke Voorzienigheid dat juist dit Heiligdom zich op het pad van mijn bedevaartstocht naar mijn Vaderland bevindt, dat ik jullie kan ontmoeten omgeven door lentenatuur op deze schitterende schilderachtige heuvel tussen de velden en bossen om de nieuwe kerk te zegenen ter ere van de Goddelijke Moeder. Ik kijk met bewondering naar dit enorme gebouw dat in zijn architectonische grootheid een uiting is van geloof en liefde voor Maria en haar Zoon. God zij dank voor dit heiligdom.

  De huidige kerk in Liche˝ van de Allerheiligste Maria van Liche˝, waarin zich het schilderij bevindt, is het grootste in Polen en is vanwege haar grote betekenis in het leven van de Kerk in 2005 door Johannes Paules II verheven tot de rang van een basilica minor.

  De ontwikkeling van deze plek en de talrijke aanwezigheid van pelgrims in Liche˝ zijn vooral het werk van God zelf. Maria, uitverkoren als Moeder van de Zoon Gods en vervolgens alle gelovigen, leidt haar kinderen en komt voor hen steeds tussen. Haar ontzagwekkende voorspraak draagt niet alleen vrucht in de zielen en het leven van bepaalde mensen, maar ook in het zichtbare teken in de vorm van deze enorme basiliek die tegen het gezonde verstand ontstaan is op een open veld van een klein dorpje.

  Voor God is niets onmogelijk. Het krijgen van een Goddelijke zegening wordt het doel van vele miljoenen pelgrims, die in hun smeekbeden sterk de ontzagwekkende voorbede van Maria beleven. Zij herinnert de pelgrims er ononderbroken aan dat menselijk handelen zonder Goddelijke zegening ontdaan is van de basis. De liefde van God en Zijn oneindige genade openen voor de mensen een perspectief van werkelijke en eeuwige vreugde. In dit schitterende werk van verlossing dat we ononderbroken leren kennen en in ons leven proberen te realiseren, worden we vergezeld door de Allerheiligste Maria. Door Haar perfecte voorbede, vol liefde en vertrouwen, bidden pelgrims bij God voor zichzelf, hun naasten, vrienden en kennissen de noodzakelijke zegeningen.

  De bewaarders van het heiligdom is de Congregatie van de Marianisten, in 1673 gesticht door de zalige Vader Stanis│aw Papczy˝ski. De toen opgerichte gemeenschap is de oudste bestaande kloostergemeenschap die door een Pool is gesticht. De Congregatie van de Marianisten heeft een Maria-vererend karakter. Het doel is de verbreiding van de verering van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maria, het voeren van apostolische activiteit en bidden voor de overledenen.

  OVERNACHTINGEN EN ETEN
  Op het terrein van het heiligdom bevinden zich twee Pelgrimshuizen die per keer ruim 1000 pelgrims onderdak kunnen bieden. Het heiligdom is ook voorzien van eigen eetzaal waar pelgrims smakelijk kunnen eten. Van de overnachtings- en gastronomische mogelijkheden kunnen zoveel individuen als groepen van zelfs honderden mensen gebruik maken.

 15. DE NOSSA SENHORA DE LICHEĐ - Portugal

  Desde há muitos anos que o Santuário de Liche˝ ocupa um lugar de destaque no mapa mundial dos santuários marianos

  Encontra-se aqui um pequeno quadro com a imagem de Nossa Senhora, frequentemente designada pelos peregrinos como Rainha Dolorosa da Polónia. O título que Lhe conferiram os peregrinos surge por si mesmo: sobre a cabeça Maria traz uma coroa, ao peito abraça uma águia branca, e no seu manto encontram-se as insígnias da Paixão do Senhor. O culto desta imagem e a veneração de Nossa Senhora sob esta invocação têm uma história, cujos inícios remontam até ao século XIX.

  A primeira aparição de Nossa Senhora aconteceu num campo de batalha perto de Lipsk, no ano de 1813, no meio de uma batalha sangrenta, onde participavam várias legiões polacas, que estavam a sofrer enormes perdas. Um dos legionários, Tomás K│ossowski, ferreiro de profissão, encontrando-se bastante ferido por causa da batalha, começou a invocar o auxílio de Nossa Senhora, pedindo-lhe socorro. Envolto num sofrimento imenso, viu a silhueta da Virgem Maria andando pelo campo de batalha, a qual lhe prometeu ajuda e encarregou-o de encontrar um quadro com a representação da Sua imagem. Miraculosamente salvo, após vários anos de procura, o legionário encontrou o quadro com a representação da imagem de Nossa Senhora, que lhe havia aparecido no campo de batalha, perto de Lipsk. Tendo encontrado a imagem perto de Czŕstochowa, trouxe-a consigo para a sua casa em Izabelin, onde lhe dedicou uma especial devoção. Alguns anos depois, Tomás K│ossowski levou a imagem para a floresta de Gr▒blin, situada a 3 km da sua casa. E ali colocou a imagem numa capelinha de madeira que pendurou num pinheiro, perto de uma vereda da floresta.

  Em 1850, sucederam-se várias aparições de Nossa Senhora no lugar onde o quadro havia sido colocado. Numa silhueta parecida com a da imagem da capelinha da floresta, Nossa Senhora apareceu três vezes a um pastor chamado Nicolau Sikatka, ao qual pediu que incentivasse os seus conterrâneos à penitência, à oração e à conversão. Dois anos depois, a fama da imagem difundiu-se ainda mais, no tempo da epidemia de cólera, que se alastrou para além da população local. Os acontecimentos relacionados com a epidemia foram prenunciados por Nossa Senhora por meio do pastor Nicolau Sikatka, em 1850. A população doente e ameaçada de contágio começou a reunir-se no local das aparições, diante da imagem que se encontrava na capelinha da floresta de Gr▒blin. A fé, a oração fervorosa e a veneração a Nossa Senhora trouxeram aos fiéis a desejada saúde e as graças necessárias. Começou-se então a venerar ainda mais a imagem e sua a fama propagou-se por todas as localidades vizinhas. Por causa da crescente veneração da imagem e também por motivos de segurança, em 1852, a imagem foi transferida para a igreja paroquial de Liche˝. Desde então a imagem foi sendo continuamente venerada naquele local e os fiéis começaram a acorrer ali em peregrinação, a fim de suplicarem as graças necessárias para si e para os seus, por intercessão de Nossa Senhora.

  A eficácia da intercessão de Nossa Senhora de Liche˝ despertou nos fiéis a fé e o sentimento de gratidão. A sua convicção acerca da santidade e da magnificência daquele sítio fez com que ali voltassem repetidas vezes. Incentivados pela apelo de Nossa Senhora à penitência e à conversão, os peregrinos, muitas vezes, começavam a sua estadia no santuário recorrendo ao sacramento da Reconciliação. De alma purificada e de lágrimas nos olhos exprimiam assim os anseios do seu coração numa longa oração pessoal aos pés de Nossa Senhora. Deus escolheu este local, a fim de derramar torrentes de graças para os seus fiéis, através das mãos de Nossa Senhora de Liche˝.

  No âmbito das comemorações do Milénio do Baptismo da Polónia, no dia 15 de Agosto de 1967, a imagem foi condecorada com a coroa papal. A coroação da imagem de Nossa Senhora de LIche˝ foi efectuada pelo Cardeal Stefan Wyszy˝ski, Primaz da Polónia, o qual, enquanto aluno do Seminário Maior da Diocese de W│oc│awek trabalhou em Liche˝ i ali experienciou uma cura miraculosa de uma doença incurável naquele tempo.

  No ano de 1999 o Santuário foi visitado pelo papa João Paulo II, que consagrou o templo que entretanto havia sido construído em Liche˝. O Sucessor de São Pedro pernoitou duas noites em Liche˝ e durante a sua estadia a imagem milagrosa foi trazida para a sua capela privada, anexa ao quarto onde pernoitou. Acerca do templo que havia sido construído o papa disse: Irmãos e irmãs, agradeço à Providência Divina, por me ter proporcionado passar por este Santuário durante o percurso da minha peregrinação à Pátria e por poder encontrar-me convosco no meio desta paisagem primaveril, nesta colina pitoresca, entre prados e florestas, a fim de realizar a consagração deste novo templo em honra da Santa Mãe de Deus. Olho com admiração para esta enorme construção, a qual no sua pujança arquitectónica exprime a fé e o amor a Maria e a Seu Filho. Graças sejam dadas a Deus por este templo.

  O actual templo dedicado a Nossa Senhora de Liche˝, no qual se encontra a imagem milagrosa é o maior templo da Polónia e por causa do seu significado para a vida da Igreja foi elevado à categoria de Basílica Menor pelo papa João Paulo II no ano de 2005.

  O desenvolvimento deste local e a presença numerosa de peregrinos são acima de tudo obra de Deus. Maria, eleita para ser Mãe do Filho de Deus e, posteriormente, mãe de todos os fiéis, guia os passos dos seus filhos e incessantemente intercede por eles. A sua poderosa intercessão neste local frutifica não só nas almas e nas vidas das pessoas concretas, mas também no sinal visível do enorme templo, que, contra todas as expectativas, surgiu no meio de um campo de uma pequenina aldeia.

  Para Deus não há coisas impossíveis. Alcançar a bênção de Deus é, pois, o intuito de muitos milhões de penitentes, que nas suas súplicas imploram vigorosamente a poderosa intercessão de Nossa Senhora. Ela lembra incessantemente aos peregrinos, que sem a bênção de Deus as actividades humanas não têm fundamento. O amor de Deus e a Sua Misericórdia infinita abrem diante da humanidade uma perspectiva de alegria verdadeira e definitiva. Nesta bela obra da salvação, que continuamente vamos conhecendo, esforçando-nos por realizá-la na nossa vida, acompanha-nos a nossa Mãe Santíssima. Pela Sua excelsa intercessão cheia de amor e solicitude, os peregrinos suplicam a Deus as graças necessárias para si, para os seus entes queridos, para os seus amigos e conhecidos.

  A custódia do Santuário está ao encargo da Congregação dos Marianos da Imaculada Conceição, fundada pelo Beato Estanislau Papczy˝ski em 1673. Esta Congregação é a mais antiga comunidade religiosa fundada por um polaco. A Congregação dos Marianos tem um carácter especificamente mariano. A sua missão consiste na difusão do culto à Imaculada Conceição da Beatíssima Virgem Maria, no desenvolvimento da actividade apostólica e na oração pelos fiéis defuntos.

  ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO
  No terreno do santuário situam-se duas Casas de Peregrinos com capacidade para albergar duma só vez mais de 1000 pessoas. O Santuário possui também uma cantina, onde os peregrinos podem comer apetitosamente. Dos serviços de alojamento e de alimentação podem usufruir pessoas individuais, bem como grupos de várias centenas de pessoas.

 16. SANCTUARUL SF. FECIOARE MARIA DE LA LICHEĐ - RomÔnia

  De mai mul■i ani pe harta sanctuarelor mariane a lumii Sanctuarul Sf. Fecioare Maria din Liche˝ Stary este un loc de excep■ie.

  Aici se aflŃ o icoanŃ micŃ cu imaginea Sf. Fecioare Maria, deseori denumitŃ de cŃtre pelerini Regina ÎndureratŃ a Poloniei. Titlul pe care l-au atribuit pelerinii Acesteia se impunea de la sine: Fecioara Maria poartŃ coroanŃ pe cap, strânge la piept vulturul alb, pe mantaua Acesteia se aflŃ însemnele Patimilor lui Isus. Cultul icoanei ║i adorarea Sf. Fecioare Maria are istoria sa, ale cŃrei începuturi se întrevŃd încŃ din secolul al XIX lea.

  Prima apari■ie a Sf. Fecioare Maria a avut loc pe câmpul de bŃtŃlie de lângŃ Leipzig în anul 1813. Într-o bŃtŃlie extrem de sângeroasŃ au participat, printre alte forma■iuni militarne ║i legiuni poloneze care au suferit pierderi enorme. Unul dintre solda■i pe nume Tomasz K│ossowski, de meserie potcovar, rŃnit forte grav în luptŃ, cerând ajutorul Preasfintei Fecioare, a rugat-o sŃ îl salveze. Cuprins de o durere nemŃrginitŃ, a zŃrit silueta Sf. Fecioare Maria deplasându-se pe câmpul de bŃtŃlie care i-a promis ajutor ║i l-a obligat sŃ îi gŃseascŃ icoana. Soldatul salvat printr-o minune, dupŃ mul■i ani de cŃutŃri a gŃsit icoana care reprezenta silueta Sf. Fecioare Maria pe care a vŃzut-o pe câmpul de bŃtŃlie de lângŃ Leipzig. Icoana gŃsitŃ în apropierea localitŃ■ii Czŕstochowa a fost adusŃ de soldat acasŃ, în localitatea Izabelin, unde acesta a înconjurat-o cu o adorare deosebitŃ. DupŃ câ■iva ani, Tomasz Kossowski a dus icoana la o distan■Ń de trei kilometri într-o pŃdure numitŃ Gr▒blin. Acolo, la o potecŃ prin pŃdure a agŃ■at-o pe un pin într-o capelŃ micu■Ń.

  În anul 1850 locul unde a fost amplasatŃ icoana a început sŃ fie vestit pentru viziunile ce apŃreau pelerinilor acolo. Sf. FecioarŃ Maria asemŃnŃtoare cu imaginea din icoana capelei din acea pŃdure i-a apŃrut de trei ori pŃstorului pe nume Miko│aj Sikatka, prin intermediul cŃruia chema oamenii la smerenie, rugŃciune ║i la întoarcerea la credin■Ń. Vestea despre icoana fŃcŃtoare de minuni s-a rŃspândit ║i mai mult cu doi ani mai târziu, în timpul epidemiei de holerŃ, care decima nu numai popula■ia localŃ. Evenimentele legate de epidemie au fost prevestite de cŃtre Sf. FecioarŃ Maria prin intermediul pŃstorului Miko│aj Sikatka în anul 1850. Popula■ia chinuitŃ ║i amenin■atŃ de boli a început sŃ se adune în locul apari■iei viziunilor, în fa■a icoanei care se afla în capela cea micŃ din pŃdurea Gr▒blin. Credin■a, rugŃciunea fierbinte ║i adorarea Sf. Fecioare Maria au adus celor care se rugau sŃnŃtatea doritŃ ║i binecuvântarea necesarŃ. Icoana a început sŃ fie înconjuratŃ de adorare, iar slava Sf. Fecioare Maria s-a rŃspândit în toate localitŃ■ile vecine. Luând în considerare marea adorare a icoanei, ║i de asemenea luând în considerare protejarea acesteia, icoana a fost mutatŃ în anul 1852 la biserica parohialŃ din localitatea Liche˝. Credincio║ii veneau pentru a cere prin intermediul Preasfintei Fecioare Maria ocrotirea necesarŃ pentru ei în║i║i ║i pentru apropia■ii lor.

  Eficacitatea intermedierilor fŃcute de Sf. FecioarŃ Maria din Liche˝ a stârnit la credincio║i credin■Ń ║i sentimente de recuno║tin■Ń. Ace║tia erau convin║i despre sfin■enia locului - fŃcŃtor de minuni ║i, de aceea, reveneau adesea acolo. Pelerinii, ascultând slujba în cinstea Sf. Fecioare Maria care îi îndemna la smerenie ║i la întoarcere la credin■Ń, adesea î║i începeau pelerinajul în sanctuar cu spovedania. Cu sufletele curate, de multe ori în cadrul unei rugŃciuni lungi ║i personale, cu lacrimi în ochi, stând la picioarele Preasfintei Fecioare Maria, î║i exprimau dorurile inimilor. Dumnezeu a ales acest loc ca prin mânile Sf. Fecioarei Maria din Liche˝ ║i prin intermediul Acesteia sŃ reverse copiilor sŃi izvoarele de binecuvântŃri.

  În cadrul aniversŃrii unui Mileniu de la Botezul Poloniei, în ziua de 15 august 1967, icoana a ob■inut coroana papalŃ. Încoronarea imaginii Sf. Fecioare Maria a fost realizatŃ de cŃtre preotul Cardinal Stefan Wyszy˝ski – Primatul Poloniei care, în calitate de elev al seminarului de preo■i al diocezei din W│oc│awek, a lucrat în Liche˝ ║i aici s-a vindecat printr-o minune de o boalŃ netratabilŃ la acea vreme.

  În anul 1999 sanctuarul a fost vizitat de cŃtre Papa Ioan Paul al II lea, care a binecuvântat catedrala construitŃ în Liche˝. Loc■iitorul sfântului Petru a dormit douŃ nop■i acolo. În timpul ║ederii acestuia icoana fŃcŃtoare de minuni a fost mutatŃ într-o capelŃ privatŃ a Papei în Casa PapalŃ. Despre catedralŃ în construc■ie Sfântul PŃrinte a spus: Fra■i ║i Surori, mul■umesc Bunului Dumnezeu cŃ pe cŃrarea pelerinajului meu în Patrie existŃ tocmai acest Sanctuar, cŃ pot sŃ mŃ întâlnesc cu voi înconjurat de naturŃ în primvarŃ pe aceastŃ colinŃ pitoreascŃ, între câmpuri ║i pŃduri pentru a sfin■i aceastŃ nouŃ catedralŃ în cinstea NŃscŃtoarei de Dumnezeu. Privesc cu admira■ie aceastŃ construc■ie uria║Ń care prin amploarea sa arhitecturalŃ este expresia credin■ei ║i dragostei pentru Sf. FecioarŃ Maria ║i pentru Fiul Ei. SŃ îi mul■umim lui Dumnezeu pentru aceastŃ catedralŃ.

  Catedrala actualŃ din Liche˝, cu hramul Prasfintei Fecioare Maria din Liche˝, în care se aflŃ icoana, este cea mai mare din Polonia ║i, luându-se în considerare importan■a mare a acesteia în via■a Bisericii ea a fost ridicatŃ de cŃtre Papa Ioan Paul al II lea în anul 2005 la rangul de bazilicŃ minorŃ.

  Dezvoltarea acestui loc ║i prezen■a numeroasŃ a pelerinilor în Liche˝ sunt în primul rând opera lui  Dumnezeu însu║i. Sf. FecioarŃ Maria aleasŃ ca Maica Fiului Sfânt ║i apoi ca Mama tuturor credincio║ilor, îi conduce pe copiii sŃi ║i fŃrŃ încetare se roagŃ pentru ace║tia. RugŃciunile ei fierbin■i în acest loc dau roade nu numai în sufletele ║i în via■a anumitor oameni, dar , de asemenea, sub forma acestui semn vizibil care este catedrala cea uria║Ń, ridicatŃ, în ciuda unui mod de gândire ra■ional, în câmpul deschis al unui sat micu■.

  Pentru Dumnezeu nu existŃ lucruri imposibile. Ob■inerea binecuvântŃrii lui Dumnezeu devine scop al mai multor milioane de pelerini, care în implorŃrile lor cheamŃ cu insisten■Ń interven■iile atotputernice ale Sf. Fecioare Maria. Aceasta aminte║te neîntrerupt pelerinilor cŃ fŃrŃ binecuvântarea lui Dumnezeu ac■iunile omene║ti sunt lipsite de fundamente. Dragostea lui Dumnezeu ║i Mila Lui nemŃrginitŃ deschid în fa■a oamenilor perspectiva bucuriei adevŃrate ║i ve║nice. În aceastŃ operŃ a mântuirii, atât de frumoasŃ, cu care facem cuno║tin■Ń în mod neîntrerupt ║i pe care ne strŃduim sŃ o realizŃm în via■a noastrŃ, ne înso■e║te mereu Maica Preasfânta. Prin intermediul rugŃciunilor ei fierbin■i, pline de dragoste ║i de încredere, pelerinii îl roagŃ pe Dumnezeu sŃ le asculte rugile lor referitoare la ei, la apropia■ii lor, la prietenii ║i cunoscu■ii lor ║i sŃ le acorde harurile necesare.

  StrŃjerii sanctuarului fac parte din Ordinul CŃlugŃrilor Mariani, înfiin■at de cŃtre fericitul PŃrinte Stanis│aw Papczy˝ski în anul 1673. Gruparea care apŃrut atunci este cel mai vechi ordin de cŃlugŃri întemeiat de cŃtre un polonez. Cultul Sf. Fecioare Maria constituie trŃsŃtura definitorie a Ordinul CŃlugŃrilor Mariani. Scopul acestuia este rŃspândirea dogmei Immaculata Conceptio Beatae Mariae Virginis (ZŃmislirea fŃrŃ de pŃcat a Sf. Fecioare Maria), desfŃ║urarea activitŃ■ii de apostolat ║i rugŃciuni pentru cei defunc■i.

  CAZARE ¬I MAS├
  Pe terenul sanctuarului se aflŃ douŃ Case pentru Pelerini în care în acela║i timp pot încŃpea peste 1000 de pelerini. De asemenea, sanctuarul este dotat cu sŃli de mese proprii, unde pelerinii pot sŃ mŃnânce mâncŃruri gustoase. Baza locurilor de cazare ║i de masŃ poate fi folositŃ atât de cŃtre persoane individuale, cât ║i de grupuri de câteva sute de persoane.

 17. Санктуарий Лихеньской Божьей Матери - Росси́я

  Уже прошло несколько десятилетий, как на мировой карте с местами явлений Пресвятой Девы Марии особенное место занимает Санктуарий Лихеньской Божьей Матери.

  Здесь находится маленькая икона Девы Марии, которую паломники почитают как Скорбящую Королеву Польши. Такое воспринятие произошло спонтанно:  на голове Марии корона, к Своей груди Она прижимает белого орла,  а плащь украшают символы Христовых страданий. Почитание Пресвятой Богородицы и Её иконы имеет здесь особенную историю, котороя своим началом  уходит в XIX век.

  Впервые Дева Мария явилась на поле сражения под Лайпцигом в 1813 г.  В очень кровавом сражении,   огромое крушение получили учавствующие в битве польские Легионы . Один из участников этого сражения, кузнец Фома Клоссовский, будучи тяжело раненным в этой битве стал просить помощи  у Девы Марии. Страдая он заметил идущую по полю сражения Пресвятую Богородицу, Которая пообещала ему помочь, но обязала его найти икону с Её обликом. Исцелённый солдат-кузнец в конечном итоге, после многих лет исканий, нашёл икону с изображением Девы Марии похожим на то изображение, которое видел он на поле сражения под Лайпцигом. Икону нашел вблизи Ченстоховы и сразу же привёз её в свой собственный дом, где окружал её особым почитанием. Спустя несколько лет перенёс её в маленькую часовню в Громблинском Лесу.

  В 1850 году место почитания в Громблинском Лесу стало ещё более известным из-за очередных явлений. Дева Мария, похожая на изображённую на иконе, трижды явилась пастуху Николаю Сикатке, через которого  приглашала людей к покоянию, молитве и обращению. Спустя 2 года, во время эпидемии холеры, из-за которой умерло много колличество людей чудотворная икона стала ещё более известной. Пресвятая Богородица предсказала эпидемию пастуху в 1850 году. Больные и напуганные болезней люди стали спонтанно собираться в месте явлений, молясь перед иконой в Громблинском Лесу. Вера и усердная молитва, а также почитание Матери Христа принесли просящим ожидаемые благодати. С тех пор икону стали особо почитать, а вокруг во многих местах стала известной слава Девы Марии. Учитывая всё происходившее чудотворную икону перенесли в приходской храм в Лихене в 1852 году. С тех пор была она непрерывно почитаема многими верующими, которые посещали место явлений,  прося здесь заступничества Девы Марии для себя и своих родственников.

  Так, как многие паломники лично удостоились заступничества Матери Христа, укрепляясь в вере и благодати, они всё более убеждались в святости этого места и - что разумеется - часто сюда возвращались. Вслушиваясь в слова Девы Марии, которая приглашала к епитимии и обращению,  они часто своё пребывание в санктуариуме начинали с таинства покаяния. Очищеные на душе они долго молились со слезами на глазах, открывая Марии тоску своих сердец. Сам Бог избрал это место, чтобы через руки Лихеньской Божьей Матери раздавать благодать своим детиям.

  Во время празднования  юбилея 1000-летия Крещения Польши 15 августа 1967 года примас Польши кардинал Стефан Вышинский короновал икону папской короной. Он сам – будучи семинаристом влоцлавской епархии -  работая в Лихене - удостоился здесь исцеления с неизлечимой болезни.

  В 1999 году санктуарий посетил Иоанн Павел II и блогословил стройку храма. Преемник св. Петра провёл две ночи в Лихене. Во время его пребывания чудотворная икона была перенесена в часовню папского дома. По поводу строящегося храма Папа сказал: «Братья и сёстры, благодарю Провидение Божье за то, что на пути моего поломничества на Родину находится именно этот санктуарий и что могу встретится с вами на этом прекрасном холме в окружении весенней природы, среди полей и лесов, чтобы благословить этот новый храм посвящёный Богородице. Я смотрю с изумлением на это огромное сооружение, которое в своём архитектурном розмахе является выражением веры и любви к Деве Марии и к Её Сыну. Благодарим Бога за этот храм».

  Построенный в Лихене под покровительством Пресвятой Девы Марии храм хранит в себе  чудотворную икону и является самой великой святыней в Польше. Учитывая великое значение этой святыни для жизни Церкви Иоанн Павел II удостоил её статуса Малой Базилики.

  Развитие этого места и многочисленное посещение его паломниками - это без сомнения дело самого Бога. Дева Мария, Которая удостоилась благодати, бы стать Матерью Божьего Сына и в последствии всех верующих, заботится о своих детях и ходотайствует за ними. Её заступничество на этом месте приносит не только духовные плоды в жизни паломников, но также проявляется в видимом знаке этого грандиозного храма, который как бы против логике, был построен на пустом поле в маленькой деревне.

  Для Бога всё возможно и поэтому миллионы паломников желающих получить Божью благодать просят в своих молитвах заступничества Богородицы, Которая припоминает им, что без Божьего  благословления человеческое действие не имеет никакого смысла. Любовь Бога и Его безконечное милосердие открывают перед людьми перспективу настоящей и вечной радости. В этой удивительной истории нашего спасения, которую  постоянно открываем, сопутствует нам Пресвятая Богородица. Уповая на Неё заступничество, переполненное любовью и доверием, паломники просят здесь у Бога о различных благодатях для себя, своих близких, друзей и знакомых.
  Санктуарий был поручён опеке Конгрегации Отцов Марианов, которую основал в 1673 году блаженный Отец Станислав Папчинский. Орден, основанный им является самой старшей общиной монашествующих, которая была основанна поляком и которая существует до сих пор.  Конгрегация Отцов Марианов  особо почитает Богородицу и поэтому её целью является провозглашение и почитание Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, молитва за усопших, а также различного характера апостольская деятельность.

  Ночлег и питание
  На территории санктуариума находятся 2 дома для паломников, которые способны принять более чем 1000 человек. Есть также несколько столовых, где паломники могут перекусить. Мы способны предоставить ночлег так для одного паломника, как и для многочисленных групп.

 18. SANKTUARIJ LICHENSKE MATERE BO«JE - Slovenija

  Na svetovnem zemljevidu sanktuarijev Metere Bożje pripada że veŔ let posebno mesto marijinemu sanktuariju v Starem Lichenu.

  Tu se nahaja majhna slika podobe Matere Bożje, ki jo romarji pogosto imenujejo Bolestna Kraljica Poljske. Ime, ki so ji ga pripisali romarji, se je vsililo samo: Marija ima na glavi krono, k prsim pritiska belega orla, na njenem plašŔu pa se nahajajo znamenja Kristusovega trpljenja. Kult slike in ŔašŔenje Matere Bożje ima svojo zgodovino, ki sega XIX. stoletje.

  PrviŔ se je Marija prikazala na bojišŔu pod Lipskom leta 1813. Zelo krvave bitke se je udeleżila med drugim poljska legija, ki je utrpela veliko škodo. Eden od legionarjev, Tomaż Klossovski, kovaŔ po poklicu, ki je bil zelo teżko ranjen v bitki, je klicoŔ pomoŔ, Sveto Mater zaprosil za rešitev. Globoko prešinjen s trpljenjem je uvidel podobo Marije, ki je šla skozi bojišŔe. Ta mu je obljubila pomoŔ, on pa se je zavezal, da bo našel njeno sliko.  Po veŔ letih iskanja Ŕudeżno rešen legionar našel sliko s podobo Marije, ki jo je videl na bojišŔu pod Lipskom . Sliko je našel nekje blizu ╚enstohove in jo prinesel v hišo v Izabelin, kjer je jo  hranil s posebno Ŕastjo. Po nekaj letih je Tomaż Klossovski prenesel sliko v tri kilometre oddaljen grablinski gozd. Tam je jo ob gozdni stezici namestil v majhno kapelico na boru.

  Leta 1850 je mesto, kjer je bila namešŔena slika, zaslovelo zaradi prikazovanj Marije. Mati Bożja s podobo kakršna je bila na sliki v gozdni kapelici, se je prikazala trikrat pastirju Mikolaju Sikatki, pri Ŕemer je pozivala ljudi h kesanju, molitvi in spreobrnitvi. ╚udovita slika je bila še bolj obdajana s slavo dve leti kasneje, v Ŕasu epidemije kolere, ki je zdesetkala tudi lokalno skupnost. Dogodke v zvezi z epidemijo je namreŔ Mati Bożja napovedala że leta 1850 preko pastirja Mikolaja Sikatke. IzŔrpano in ogrożeno prebivalstvo se je priŔelo zbirati na mestu razodetja, pred sliko, ki se je nahajala v majhni kapelici v grablinskem gozdu. Tistim, ki so verovali, goreŔe molili in Ŕastili Mater Bożjo je to prineslo zażeleno zdravje in potreben blagoslov. Ljudje so priŔeli Ŕastiti sliko. Slava Metere Bożje pa se je širila po vseh okoliških krajih. Zaradi mnożiŔnega ŔašŔenja slike so jo, zato da bi jo zašŔitili, leta 1852 prenesli v żupno cerkev v Lichenu. Verniki so prihajali, da bi s pomoŔjo Svete Matere prositi za blagoslove zase in svoje sorodnike.

  Uspešnost posredovanja Lihenske Matere Bożje je spodbujala v vernikih vero in obŔutek hvależnosti. Zaradi prepriŔanja v svetost in Ŕudeżnost tega mesta so se verniki pogosto vraŔali. Romarji, ki  so prisluhnili besedam Matere Bożje, ki je pozivala h kesanju in spreobrnitvi, so zelo pogosto zaŔenjali svoje bivanje v sanktuariju z zakramentom pokore. Z oŔišŔeno dušo so veŔkrat v dolgi in zasebni molitvi s solzami v oŔeh ob vznożju Svete Matere izrażali hrepenenja svojih src. Gospod je izbral to mesto, da bi s posredovanjem Lihenske Matere Bożje in zaradi nje dajal svojim otrokom vrelec blagoslova.

  V okviru praznovanja TisoŔletja Krsta Poljske, 15. avgusta leta 1967 je slika je dobila papeško krono. Kronanje podobe Lihenske Matere Bożje je opravil kardinal Štefan Višinski - primas Poljske, ki je kot alumnus duhovnega seminarija vloclavske škofije delal v Lichenu in tukaj je dożivel Ŕudeżno ozdravitev v tistih Ŕasih neozdravljive bolezni.

  Leta 1999 je sanktuarij obiskal papeż Janez Pavel II, ki je blagoslovil v Lihenu zgrajeno svetišŔe. Naslednik sv. Petra prebival je tam dve noŔi. Za Ŕas njegovega bivanja, je bila Ŕudeżna slika prenesena v zasebno papeško kapelo v papeški hiši. O zgrajenem svetišŔu je Sveti oŔe rekel: Bratje in sestre, zahvaljujem se Bożji Previdnosti, da je na poti mojego romanja v domovino ravno ta sanktuarij, da se lahko sreŔam z vami  v okolju pomladne prirode na  tem slikovitem griŔu, sredi polj in gozdov, da bi posvetil novo svetišŔe v Ŕast Bożje Roditeljice. Z navdušenjem gledam na to ogromno zgradbo, ki je  v svojem arhitektonskem razmahu izraz vere in ljubezni do Marije in Njenega Sina. Bogu hvala za to svetišŔe.

  Današnje svetišŔe Lihenske Blażene Device Marije, v katerem se nahaja slika, je najveŔje na Poljskem. Glede na njegovo pomembno vlogo v żivljenju Cerkve jo je Janez Pavel II povzdignil v malo baziliko.

  Razvoj tega mesta in prisotnost številnih romarjev v Lichenu so, predvsem, delo samega Boga. Marija, ki je izbrana za mater Bożjega Sina, zatem pa vseh vernikov, vodi svoje otroke in neprestano prosi za njih.  Njena mogoŔna priprošnja je v tem mestu pustila svojo sled ne le v dušah in żivljenju posameznih ljudi, temveŔ tudi v vidnem znaku, ki je ogromno svetišŔe, ki je navkljub zdravi pameti nastalo v tako majhnem kraju.

  Za Boga ni niŔ nemogoŔega. Pridobitev Bożjega blagoslova je cilj milijonov romarjev, ki v svojih prošnjah vneto pozivajo mogoŔno marijino posredovanje. Ona  neprestano spominja romarje na to, da je brez Bożjega blagoslova Ŕlovesko dejanje brez temeljev. Bożja ljubezen in Njegova neskonŔna milost odpira pred ljudmi perspektivo prave in neskonŔne radosti. V tem tako lepem delu odrešenja, ki ga neprestano spoznvamo in poskušamo uresniŔiti v svojem żivljenju, nas spremlja Sveta Mati. Z njeno priprošnjo, polno ljubezni in zaupanja, romarji prosijo pri Bogu zase in svoje sorodnike, prijatelje in znance potrebne blagoslove.

  Varuhi sanktuarija so Marijanci. Njihov red je ustanovil bl. O.Stanislav Papczynski leta 1673. Skupina, ki je takrat nastala, je do današnjega dne najstarejša delujoŔa skupina redovnikov, ki jo je ustanovil Poljak. Marijanci imajo marijin karakter. Njihov cilj je širitev Ŕasti Brezmadeżnega spoŔetja Svete Device Marije, spremljanje apostolskega dela in molitev za umrle.

  PRENO╚IŠ╚E IN PREHRANA

  V obmoŔju sanktuarija se nahajata dve romarski hiši, ki lahko naenkrat sprejmeta veŔ kot 1000 romarjev. Sanktuarij ima tudi lastne restavracije, v katerih romarij lahko kaj dobrega pojejo. Nastanitvena in gastronomska ponudba je na voljo tako za posameznike, kot za veŔje skupine (do veŔ sto ljudi).

 19. LICHEĐIN PYH─N MARIAN PYH─KKÍ - Suomi

  Marian Pyhäkkö Liche˝ Staryssa on jo usean vuoden ajan ollut erityinen paikka Marian pyhäkköjen maailman kartalla.

  Täällä on pieni taulu Pyhän Marian kuvalla, jota usein pyhiinvaeltajat kuvaavat Puolan kärsiväksi kuningattareksi. Pyhiinvaeltajien Hänelle antama nimi syntyi itsestään: Marian päässä on kruunu, rintaan nojaa valkea kotka ja hänen takissaan on Herran kärsimysten symbolit. Taulun kulttiasemalla ja Pyhälle Marialle annetulla kunnioituksella on oma historiansa, jonka alkujuuret ulottuvat 1800-luvulle.

  Marian ensimmäinen näyttäytyminen tapahtui Leipzigin lähistöllä taistelukentällä vuonna 1813. Erittäin verisiin taisteluihin osallistuivat muiden muassa puolalaiset legioonat, jotka kärsivät suunnattomat menetykset. Eräs legioonalaisista, Tomasz K│ossowski, seppä ammatiltaan, oli haavoittunut vakavasti taistelussa ja kutsuessaan Pyhän Marian apua pyysi Häneltä pelastusta. Suuresti kärsiessään hän näki Marian hahmon taistelukentällä, joka lupasi auttaa häntä ja velvoitti hänet löytämään Hänen kuvansa. Ihmeellisesti pelastunut legioonalainen löysi monien vuosien etsinnän jälkeen taulun esittäen Marian hahmoa, jonka oli nähnyt Leipzigin lähellä taistelukentällä. Czŕstochowan läheltä löytyneen taulun hän toi kotiinsa Izabeliniin, jossa osoitti sille erityistä kunnioitusta. Muutaman vuoden jälkeen Tomasz K│ossowski vei taulun kolmen kilometrin päässä olevaan Gr▒bli˝skin metsään. Siellä metsäpolun varrella hän sijoitti sen mäntyyn pienessä kappelissa.

  Vuonna 1850 taulun sijoituspaikka tuli kuuluisaksi ilmestysnäyistä. Metsäkappelin Pyhää Mariaa muistuttava hahmo ilmestyi kolme kertaa paimen Miko│aj Sikatkalle, jonka välityksellä hän kehotti ihmisiä katumukseen, rukoiluun ja kääntymykseen. Taulun ihmeellisyys tuli vielä kuuluisammaksi kaksi vuotta myöhemmin koleraepidemian aikana, joka pienensi, ei ainoastaan paikkakunnan väestön kymmenenteen osaan. Jumalan Äiti ennusti epidemiaan liittyvät tapahtumat paimen Miko│aj Sikatkan välityksellä vuonna 1850. Sairastunut ja uhassa oleva väestö alkoi kerääntyä ilmestysten paikalle pienessä kappelissa Gr▒bli˝skin metsässä sijaitsevan taulun eteen. Usko, intensiiviset rukoukset ja Jumalan Äidin kunnioitus antoivat rukoileville kaivatun terveyden ja tarpeellisen armon. Taulua alkoi ympäröidä kunnia ja Jumalan Äidin kunnia levisi kaikkiin ympäristön paikkakuntiin. Taulun saaman suuren kunnioituksen kuin myös sen turvallisuuden vuoksi se siirrettiin vuonna 1852 Liche˝in seurakuntakirkkoon. Uskovaiset tulivat Pyhän Marian takia anomaan itselleen ja lähimmäisilleen tarpeellista armoa.

  Liche˝in Pyhän Marian antaman avun tehokkuus herätti uskovaisissa uskoa ja kiitollisuuden tunnetta. Heidän vakuuttuneisuutensa tämän paikan pyhyydestä ja ihmeellisyydestä aiheutti sen, että he palasivat tänne usein. Pyhiinvaeltajat kuullessaan Pyhän Marian puheessa lähettävän heitä katumukseen ja kääntymykseen hyvin usein aloittivat oleskelunsa pyhäkössä sovinnon sakramentista. He puhdistuivat hengessä useammin kuin kerran kyyneleet silmissä pitkissä ja henkilökohtaisissa rukouksissa. Pyhän Marian jalkojen juuressa he lausuivat sydämensä kaipauksen. Jumala valitsi tämän paikan, jotta Liche˝in Pyhän Marian käsien kautta ja Hänen takiaan antaisi lapsilleen armon lähteen.

  Puolan kristinuskon tuhatvuotisjuhlallisuuksissa 15. syyskuuta vuonna 1967 taulu sai paavin kruunun. Liche˝in Pyhän Marian kuvan kruunauksen suoritti Puolan Katolisen Kirkon päämies Kardinaali Stefan Wyszy˝ski, joka W│oc│awekin hiippakunnan hengellisen seminaarin opiskelijana työskenteli Liche˝issä ja koki siellä ihmeellisen parantumisen niinä aikoina parantumattomasta sairaudesta.

  Vuonna 1999 paavi Johannes Paavali II vieraili pyhäkössä ja siunasi Liche˝iin rakennetun pyhäkön.  Pyhän Pietarin seuraaja vietti täällä kaksi päivää. Hänen vierailun ajaksi ihmeellinen taulu siirrettiin paavin yksityiseen kappeliin paavintaloon. Pyhä Isä puhui pyhäkön rakentajille: Veljet ja Sisaret, kiitän Jumalan armoa, että kotimaahani tekemäni pyhiinvaelluksen reitillä voin tavata teidät juuri Pyhäkössä keväisen luonnonkauneuden vallitessa täällä kuvankauniilla mäellä, peltojen ja metsien keskellä, suorittaakseni Kristuksen Äidille omistetun uuden pyhäkön siunauksen. Katson ihmetyksellä tätä valtavaa rakennusta, joka arkkitehtonisella voimallaan on ilmaisu uskosta ja rakkaudesta Mariaan ja Hänen Poikaansa. Kiitetty olkoon Jumala tästä pyhäköstä.

  Liche˝issä sijaitseva nykyinen pyhäkkö, Liche˝in Pyhän Neitsyt Marian pyhäkkö, jossa taulu sijaitsee, on suurin Puolassa ja sen suuren merkityksen johdosta Kirkon elämään Johannes Paavali II nosti sen vuonna 2005 pienemmän basilikan arvoon.

  Tämän paikan kehittyminen ja pyhiinvaeltajien lukuisa määrä Liche˝issä ovat ennen kaikkea itse Jumalan työtä. Jumalan pojan ja myöhemmin kaikkien uskovaisten äidiksi valittu Maria johtaa lapsiaan ja lakkaamatta pitää heistä huolta. Hänen vahva puolesta puheensa tällä paikalla ei kanna hedelmää ainoastaan hengessä ja yksittäisissä ihmisissä, vaan myös näkyvässä muodossa kuten tämä valtava pyhäkkö, joka vastoin tervejärkistä ajattelua rakennettiin avomaalle pienessä kylässä.
  Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Jumalan siunauksen saaminen on useiden miljoonien pyhiinvaeltajien tavoite, jotka voimakkaasti pyytävät rukouksissaan apua kaikkivoivalta Marialta. Hän lakkaamatta muistuttaa pyhiinvaeltajia, että ilman Jumalan siunausta ihmisten toiminta on ilman perustaa. Jumalan rakkaus ja Hänen loppumaton laupeutensa avaavat ihmisille todellisen ja ikuisen ilon näkökulman. Tässä kauniissa pelastusprosessissa, jonka tunnemme lakkaamatta ja pyrimme toteuttamaan elämässämme, Pyhä Maria on kanssamme. Hänen täydellisen, rakkautta ja uskoa täynnä olevan puolesta puheensa vuoksi, pyhiinvaeltajat rukoilevat Jumalalta itselleen, lähimmäisilleen, ystäville ja tutuille tarpeellista armoa.

  Pyhäkön vartijana on pyhän Isä Stanis│aw Papczy˝skin vuonna 1673 perustama Marian veljeskunta. Silloin syntynyt veljeskunta on vanhin tänä päivänä olemassa oleva puolalaisen perustama luostariyhteisö. Marian veljeskunnalla on Marian luonne. Sen tavoitteena on synnittömän sikiämisen, Pyhän Marian dogmin, tunnustuksen laajentaminen, apostolinen toiminta ja kuolleiden puolesta rukoileminen.

  MAJOITUS JA RUOKAILU
  Pyhäkön alueella sijaitsee kaksi Pyhiinvaeltajien taloa, jotka voivat samanaikaisesti majoittaa yli 1000 pyhiinvaeltajaa. Pyhäköllä on myös omat ruokalat, joissa pyhiinvaeltajat voivat syödä maukasta ruokaa. Majoitus ja ruokailu mahdollisuudet ovat yksittäisten henkilöiden kuin myös useammasta sadasta henkilöstä koostuvien ryhmien käytettävissä.

 20. SANKTUARIET AV GUDS MODER AV LICHEĐ - Sverige

  Sedan många år har Mariasanktuariet i Liche˝ Stary varit en egendomlig plats på en världskarta av Mariasanktuarier.

  Här finns det en liten bild med Guds moders porträtt som ofta benämns Polens Mater Dolorosa av pilgrimer. Titeln som hon benämns av pilgrimer lade nära till hands: Maria bär kronan och trycker ömt den vita örnen till sig och det finns insignier för Kristi lidande. Bildkulten och Guds moders vörda har sin lång historia som går tillbaka till artonhundratalet.

  För första gången visade sig Maria på ett slagfält vid Leipzig 1813. I blodbadet deltog, bland de andra, också polska legioner som led av stora förluster. En av legionärerna som hette Tomasz K│osowski och var smed till yrke blev svårt skadad i slaget vände sig till den Heliga Modern och bad henne för hjälp. Han som var genomträngd av enormt lidande fick se Maria som förflyttade sig på slagfältet och som lovade honom hjälp och förpliktade honom att hitta hennes porträtt. Efter flera års sökande hittade den mirakulöst räddade legionären en porträtt som föreställde Marias gestalt som han hade sett på slagfältet vid Leipzig. Porträtten som han hittade vid Czŕstochowa tog han med sig till sitt hem där han omgav den med speciell andakt. Efter några år flyttade Tomasz Kossowski porträtten till en skog vid Gr▒blin som låg på tre kilometer bort. Där vid en skogsstig placerade han den i ett litet skrin med helgonfigur på en tall.

  1850 gjorde sig platsen där bilden hade placerats berömd med uppenbarelser. Guds moder som liknade en gestalt från porträtten i skrinet med helgonfigur visade sig tre gånger åt Miko│aj Sikatka, en herde, och hon uppmanade människor till bot, bön och ånger. Underbarheten av porträtten gjordes vittberömd även mer två år senare under en koleraepidemi som decimerade det lokala samhället och omgivningen. Händelser som hade med epidemin att göra förutsades av Guds moder genom en herd Miko│aj Sikatka 1850. Människor som var hotade och tärda av sjukdomen började att samlas i uppenbarelseplatsen vid porträtten som fanns i ett litet skrin med helgonfigur i skogen vid Gr▒blin. Tro, ivrig bön och dyrkan av Guds moder bragte den eftersträvade hälsan och nödvändiga nåder åt dem som de bedjande människorna. Man började vörda porträtten och Guds moders berömmelse spred sig över alla kringliggande orter. Med hänsyn till en stor dyrkan och också med hänsyn till dess säkerhet flyttades porträtten till en församlingskyrka i Liche˝ 1852. Troende personer kom för att få nödvändiga nåder åt sig själva och deras anhöriga genom enträgna böner.

  Effektiviteten av förböner till Guds moder av Liche˝ väckte tron och tacksamhetskänsla hos troende  personer. Deras övertygelse om helighet och underbarhet av denna plats gjorde att de brukade ofta återkomma. Pilgrimer som lyssnade sig in i Guds moders vädjan till bot och konvertering började mycket ofta deras vistelse i sanktuariet med försoningssakrament. Befriade själar, alltsomoftast tack vare en lång och personlig bön, med tårar i ögonen. Vid Guds moders fötter utryckte dem hjärtans längtan. Guden valde denna plats för att fylla i källor av nåd åt sina barn genom Guds moder av Liche˝ händer och tack vare henne.

  Inom ramen för firande av Polens dop tusenårsjubileum krönades porträtten med påvens krona den 15 augusti 1967. Porträtten av Guds moder av Liche˝ krönades av kardinal Stefan Wyszy˝ski – Primas av Polen som hade arbetat i Liche˝ som en elev av prästseminarie i W│oc│awek stift och här hade han upplevt ett mirakulöst botande av en obotlig sjukdom på den tiden.

  Påven Johannus Paulus II besökte sanktuariet 1999 och välsignade ett tempel under bygge. Sankt Peters efterträdare stannade där i två dygn. Vid hans vistelse flyttades den mirakulösa porträtten till hans personliga kapell i påvens hus. Om detta tempel som var under bygge sade påven följande: Mina bröder och systrar! Jag tackar Guds försyn att jag har besökt detta sanktuarium under min pilgrimsresa att jag får träffas med er omgiven av vårlig natur på denna pittoerska kulle mellan åker och skog för att inviga ett nytt Guds moders tempel. Med beundran tittar jag på denna stora byggnad som uttrycker tro och kärlek åt Maria och hennes son tack genom sin arkitektoniska styrka. Låt oss tacka Gud för detta tempel.
  Nuvarande Guds moder av Liche˝ templet i Liche˝ där porträtten befinner sig, är den största i Polen och på grund av dess betydelse i Kyrkans liv upphöjdes till rangen av mindre basilika.

  Utvecklingen som sker vid denna plats och miljoner pilgrimer i Liche˝ är först och främst Guds verk. Maria som hade valts till Guds son moder och sedan alla trogna personer leder sina barn och gör förbön för dem. Hennes övervöldigande förbön vid denna plats resulterar inte bara i själar och liv av individer men också i ett synligt tecken som detta tempel är som hade byggts i öppen mark vid en liten by.

  Det finns inga saker som är omöjliga för Guden. Miljoner pilgrimer kommer hit för att få Guds välsignelse och de bönfaller enträget för Maria. Hon påminner pilgrimer oupphörligt att människans  agerande är grundlöst utan Guds välsignelse. Guds kärlek och hans oändliga barmhärtighet öppnar en perspektiv av verkilg och evig lycka inför människor. I denna fina verk av välsignelse som vi träffar oupphörligt och försöker att verkställa i vårt liv medföljs vi av Guds moder. Tack vare hennes perfekta förbön som är fullt av kärlek och förtroende får pilgrimer nödvändiga nåder åt sig själva, sina närmaste, vänner och bekanta genom enträgna böner.

  Vakter av sanktuariet är Congregationen av Marian Fäder som hade bildats av den välsignade O. Stanis│aw Papczy˝ski 1673. Gemenskapen som då hade bildats är den äldsta ordensgemenskapen som hade bildats av en polack. Congregationen av Marian Fäder är Marias congregation. Dess mål är att sprida dyrkan till den obefläckade avlelsen av Maria och att föra apostlaverksamhet och bön för de döda.

  ÖVERNATTNINGAR OCH MAT
  Det finns två pilgrimshus vid sanktuariet som kan rymma mer än 1000 pilgrimer. Vid sanktuariet finns ocskå matsalar där pilgrimer kan äta smakliga måltider. Både individer och grupper bestående av flera hundra personer kan övernatta i våra hus.

 21. LİCHEN MERYEM ANA İBADETHANESİ - TŘrkiye

  Meryem Ana ibadethaneleri arasında Lichen Stary (Eski Lichen) köyünde bulunan Meryem Ana İbadethanesinin eskiden beri özel bir yeri vardır.

  Burada, ziyaretçiler tarafından Polonya Kraliçesi Istıraplı Meryem Ana'yı temsil eden küçük bir tablo bulunur.  Ziyaretçilerin Meryem Ana'ya verdikleri unvan gayet doğal: Meryem Ana’nın ba║ında taç var, bağrında beyaz kartalı kucaklıyor, feracesinde ise, İsa Hazretlerinin çarmıha gerilmesiyle ilgili simgeler bulunuyor. Meryem Ana’ya ve tablosuna ili║kin ibadet 19. yüzyılda ba║lamı║tır.

  Meryem Ana, 1813’de meydana gelmi║ Leipzig meydan muharebesinden sonra görünmü║.  Bu çok kanlı meydan muharebesine, büyük kayıplara uğramı║ Polonya müfrezeleri katılmı║tır.  Polonyalı askerlerden demirci Tomasz K│ossowski, ağır yaralı olduğu için Meryem Anaya dua ederek yardım istemi║. Büyük eziyet içinde kıvrandığı zaman, kendisine yardım edeceğini vaat eden Meryem Ana’yı meydandan geçerken görmü║. Meryem Ana, kendi tablosunu bulmasını tavsiye etmi║.  Mucizevi bir ║ekilde kurtulan asker, yıllar süren arayı║tan sonra, Leipzig meydan muharebesi sırasında görmü║ olduğu Meryem Ana’yı temsil eden tabloyu, sonunda bulmu║. Czŕstochowa ║ehrinin yakınlarında bulduğu tabloyu İzabelin köyündeki evine getirmi║ ve bunu titizlikle korumu║. Birkaç yıl geçtikten sonra Tomasz Kossowski, tabloyu üç kilometre uzaklıkta bulunan Grabin ormanına götürmü║. Orada, bir orman patikasının yakınındaki çam ağacında bulunan küçük bir ibadet yerine asmı║.

  1850 yılında, tablonun yerle║tirildiği yerdeki insanlara vahiyler gelmeye ba║lamı║. Orman mabedinde bulunan tabloda temsil edilen figürü andıran Meryem Ana, çoban Miko│aj Sikatka'ya görünerek, onun vasıtasıyla insanları, kefarete, dua etmeye ve kendi dinine dönmeye çağırmı║. Tablonun mucizevi özellikleri iki yıl içinde civardaki yerle║im birimlerine yayılmı║ ve birçok insanın ölümüne sebep olan kolera salgını sırasında daha çok belirgin kanıtlar ortaya çıkmı║.  Meryem Ana, 1850'de, çoban Miko│aj Sikatka vasıtasıyla salgınla ilgili olayların habercisiymi║. Eziyet çeken insanlar, vahiylerin yer aldığı yere, yani Grabin ormanındaki küçük ibadet yerinde bulunan tablonun etrafına toplanmaya ba║lamı║lar. İman, samimi dua ve Meryem Ana'ya sonsuz saygı, insanları sağlıklarına geri kavu║turmu║.  Tabloya saygı çok artmı║, Meryem Ana'nın ünü ise, yakındaki köy ve kasabalara yayılmı║.   Tablonun ünlü ve emniyette olmasının istenilmesi nedeniyle 1952 yılında  Lichen kilisesine ta║ınmı║. Kendileri ve yakınları için gerekli lütuflara Meryem Ana sayesinde kavu║mak için insanlar oraya gelmeye ba║lamı║lar. Lichen kilisesinde bulunan Meryem Ana'nın değerli ve kutsal yardımı insanların içindeki iman ve minnet duygularını peki║tirmi║. Tablonun bulunduğu yerin kutsal ve mucizevi özelliklere sahip olduğuna inandıkları için, o yer o günden bu güne sıklıkla ziyaret edilir.  Ziyaretçiler, kendilerini kefarete ve dine geri dönmeye çağıran Meryem Ana'nın mesajlarını dikkatle algılayıp, kutsal yeri ziyaret ederek, Tanrı’yla barı║ma töreniyle ba║larlar. Bazen uzun, ║ahsi duadan sonra temiz ruh halini kazanırlar. Meryem Ana'nın huzurunda kendi gönüllerinin özlemlerini ifade ederler. Lütuflarının Lichen Meryem Ana'sı vasıtasıyla ve istirhamları nedeniyle inananlara kavu║ması için Tanrı bu yeri tayin etmi║.

  Polonya Vaftizinin 1000. yıl dönümü kutlandığı zaman, 15 Ağustos 1967 günü Papa VI. Paul tarafından gönderilen bir taç bu tablonun üzerine konulmu║tur. Taç giydirme töreni, Polonya'nın Ba║piskoposu Kardinal Stefan Wyszy˝ski tarafından yapılmı║tır. Kardinal, W│oc│awek piskoposluk bölgesinde bulunan ilahiyat okuluna  gittiği zaman, Lichen İbadethanesinde, o dönemde tedavisi olmayan bir hastalığı mucizevi bir ║ekilde gidermi║.

  1999'da, Lichen'de in║a edilmekte olan yeni kiliseyi kutsayan Papa II. Jean Paul, Meryem Ana İbadethanesini ziyaret etmi║tir. Aziz Petrus'un halefi burada iki gece geçirmi║tir. Ziyareti sırasında, mucizeler yaratan tablo, Papanın özel ibadet yerine ta║ındı. İn║a edilmekte olan yeni kilise konusunda Papa ║unları söyledi:  "Sevgili bacılarım ve erkek karde║lerim, Vatanımı ziyaretim sırasında, bu ibadethaneye yolum dü║tüğü, Meryem Ana Kilisesi'ni kutsamak amacıyla baharda uyanan doğa tarafından çevrelenen bu güzel tepede, orman ile tarlalar arasında sizinle görü║ebildiğim için Tanrı'ya sonsuz ║ükürler ederim.  Meryem'e ve Oğluna sonsuz sevgi ve inançla dolu mimari atılganlıkla dile getirilen bu kocaman yapıya hayranlıkla bakıyorum.  Bu mabet için Tanrı'ya ║ükürler olsun".

  İçinde anlattığımız tablo bulunan Lichen Meryem Ana Kilisesi, günümüz Polonya’sının en büyük ibadet merkezidir. Katoliklik hayatında büyük önemi olan bu kilise, 2005 yılında II. Jean Paul tarafından bazilika ilan edildi.

  Merkezimizin geli║mesi ve Lichen'm binlerce ziyaretçi tarafından ziyaret edilmesi Tanrı'nın orada mevcut olmasından kaynaklanır. Tanrı'nın Oğlunun annesi, sonra da tüm inananların annesi tayin edilen Meryem Ana, çocuklarına devamlı olarak bakarak, onların iyiliğini Tanrı’dan sürekli istirham eder.  O'nun etkileyici istirham ve duaları sayesinde, Merkezimize gelen inananların sadece ruhlarında ve günlük hayatlarında değil, sözde sağduyu taraftarlarının kar║ı çıkmalarına rağmen, bu küçücük köyde kurulan kocaman mabet O’nun fiziki bir simgesi olarak görülür.

  Tanrı için imkansız hiçbir ║ey yoktur. Dualarında Meryem Ana’nın yardımını istirham eden milyonlarca ziyaretçi, Tanrı’nın bereketine kavu║mak için buraya gelirler. Meryem Ana, Tanrı’nın bereketine ula║madan insan hayatının manasız olduğunu inananlara sürekli hatırlatır.    Tanrı'nın sevgisi ve sonsuz rahmeti gerçek ve ebedi sevinç ümidini doğurur. Devamlı olarak öğrendiğimiz ve hayatımızda gerçekle║tirmeye çalı║tığımız sürekli selamet yolunda Meryem Ana bize refakat eder.   O'nun sevgi ve imanla dolu yardımı sayesinde inananlar Tanrı'nın lütfunu kendileri, yakınları ile dostları için istirham ederler.

  1673 yılında kutsanan peder Stanis│aw Papczy˝ski tarafından kurulmu║ Meryem Ana Tarikatı, bu ibadethaneden sorumludur. O dönemde kurulmu║ tarikat, bugüne kadar hizmetlerde bulunan ve sadece Polonyalı pederler tarafından kurulan bir tarikattır.  Meryem Ana Tarikatı kendini Meryem Ana'ya tamamen adamı║tır. Tarikatın amacı, kurtarıcı İsa'nın temiz doğu║unu korumak, İncil'i tanıtmak ve vefat etmi║ olanlar için dua etmektir.

  YEMEK VE KONAKLAMA
  İbadethanenin arazisinde iki Ziyaretçi Evi mevcuttur. Kapasitesi 1000 ki║iyi a║ar. İbadethanemizde, ziyaretçilerin lezzetli yemekler yiyebildikleri yemekhaneler bulunur.  Yemek ve konaklama imkanlarından gerek bireysel ziyaretçiler gerekse de gruplar yararlanabilir.

 22. САНКТУАРІЙ Божої Матері Ліхенської - Україна

  На  світовій мапі існує багато  різних Маріїних Санктуаріумів, та особливим місцем є Санктуарій  Пресвятої Діви Марії в Ліхені.

  Тут зберігається ікона з зображенням Божої Матері, яка через паломників набула назву  Страждальної Цариці Польщі. Титул, який Її приписали паломники говорить сам за себе: на голові Марія носить корону, до грудей притуляє білого орла, а на Її плащі знайдете муки Господні. Культ  ікони та вшанування Божої  Матері  в іконі своєю історією,яка своїм початком сягає ХІХ сторіччя.

  Перше обявлення Марії відбулось на місці бойових дій під Ліпськем 1813 року. В цій кривавій битві брали участь польські легіонери котрі зазнали  великих втрат. Один легіонер, Томаш Клосовським (за професією коваль), зазнававши дуже важких ран у битві, благав про порятунок  Найсвятішу Матір.  Проникнутий  безмірним терпінням узрів, після бою, постать Марії, яка  витала над   місцем  недавніх бойових дій і обіцяла йому допомогти, натомість зобов’язала  його  віднайти ікону з Її зображенням. Чудом зцілений легіонер,  довгий час розшукував ікону  із зображенням  постаті Марії, що явилась йому  в битві під Ліпськем. Знайшовши поблизу  Чистохова ікону,  приніс додому  в Ізабелін де оточив її особливою набожністю. Через кілька років Томаш Клосовський відніс ікону до граблінського лісу, розташованого за три кілометри. Там біля лісової стежини розмістив її на сосні у маленькій каплиці

  У 1850 році місце перебування ікони прославилось об’явленнями. Божа Мати, подібна до постаті  з ікони у лісовій каплиці,  тричі  являлась пастуху Миколаю Сікатце, через якого взивала людей до покаяння ,  молитви та навернення. Слава про чудодійну силу  ікони поширювалась не тільки серед місцевих мешканців,  особливо  під час епідемії холери.

  Події пов’язані з епідемією також провістила Божа Мати, через пастуха Миколая Сікатце. В 1850 році  люди перебуваючи в хворобі і небезпеці, почали збиратися в місці об’явлення перед іконою, яка знаходилась в маленькій каплиці громблінського лісу. Віра, щира молитва та велика любов до Божої Матері приносила людям, які молилися, здоров’я та потрібні благодаті. Ікона оточувалась пошаною, а слава Божої Матері розходилась по всіх околицях. За для вшанування , а також заради безпеки, ікону 1852 року було перенесено до парафіяльного храму в Ліхені. З часів тих подій ікона перебувала  під  неустанною пошаною. Миряни приходили, щоб за посередництвом Пресвятої Матері, вимолювати для себе та своїх близьких необхідні благодаті.

  Ефективність заступництва Божої Матері Ліхенської збуджувала в мирянах віру та вдячність . Їхні переконання про святість і чудодійства цього місця стало причиною частого відвідування. Паломники вслуховуючись в послання Божої Матері, яка закликала їх до покаяння та навернення, часто розпочинали своє перебування від таїнства покаяння. Очищені душі, довгою і відвертою молитвою із сльозами на очах, біля ніг Пресвятої Матері, виражали тугу своїх сердець. Господь вибрав це місце, щоб через руки Божої Матері Ліхенської та за Її  посередництвом роздавати своїм дітям щедру благодать.

  З нагоди  святкування Тисячоліття Хрещення Польщі 15 серпня 1967 році, ікона отримала корону з рук Папи. Коронував зображення  Божої  Матері  Ліхенської ,Кардинал Стефан Вишинський – Примас Польщі. Який  будучи студентом духовної семінарії вроцлавської  дієцезії, працював в Ліхені  і також був чудотворно зцілений від невиліковної хвороби того часу.

  В 1999 році санктуаріум відвідав Папа Ян Павел ІІ, який поблагословив будову Ліхенської святині. Наступник св. Петра прибував у Ліхені дві ночі. Під  час його перебування чудотворна ікона була перенесена  до приватної каплиці в папському домі.  Про Святиню, яка ще будувалась Святий Отець сказав: « Брати і Сестри, дякую  Провидінню  Божому, що на шляху мого паломництва до Батьківщини  є цей Санктуаріум, де можу зустрітися з вами, в оточенні весняної природи на цьому прекрасному мальовничому пагорбку  серед полів і лісів, щоб звершити освячення нової святині на честь  Богородиці. Вдивляюсь з подивом на цю велику будівлю, яка за своїм архітектурним  розмахом  є виразом віри і любові до Марії  і  Її  Сина. Богу нехай буде подяка за цю святиню».

  Ця  святиня в Ліхені під покровом  Пресвятої Діви Марії Ліхенської в якій зберігається цей образ, є найбільшою в Польщі і з огляду на її  велике значення в житті Церкви піднесена Яном Павлом ІІ  в 2005 році до рангу базиліки меншої.

  Розквіт цієї місцевості та присутність паломників В Ліхені передусім є справою самого Господа. Марія – вибрана Матір’ю Сина Божого та  всіх людей є проводарем для своїх дітей та неустанно заступається за них. Її всемогутнє заступництво в цьому місці, приносить плоди, не тільки в душах і в житті               людей, а також є знаком провидіння, що символізує  ця велика Святиня, яка всупереч здоровому розуму з’явилась в чистому полі у маленькому селі.

  Немає нічого неможливого у Господа. Отримання   Божого благословення стає завітною метою мільйонів прочан,  які в своїх благаннях старанно  взивають    могутнього заступництва Марії. Вона безупинно нагадує паломникам, що без благословення Господа, людські справи позбавлені сенсу. Милість Господа і Його нескінчена любов відкриває перед людьми перспективу справедливості і вічної радості. В цій прекрасній справі спасіння , яке ми невпинно пізнаємо, і намагаємось старанно реалізувати в своєму житті, допомагає нам Пресвята Діва Марія. Через ЇЇ досконале  заступництво, повне любові і довіри, паломники випрошують у Господа Бога для себе і своїх близьких, знайомих  і приятелів, потрібні благодаті.

  Доглядають  за цим святим місцем  Отці Маріяни,  згромадження, яке заснував бл. о. Станіслав Папчинський в 1673 році і є найстаршою  монашою спільнотою, яку  заснував Поляк. Орден Отців Маріян має характер Марійний. Його ціллю є поширення культу Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії, провадження апостольської діяльності та молитва за померлих.

  НІЧЛІГ ТА ХАРЧУВАННЯ

  На території санктуарію розташовано два будинки Паломників, які можуть одночасно  розмістити понад 1000 паломників. Санктуарій  має також власні пункти харчування   де паломники можуть смачно поїсти. Санктуарій приймає і надає можливість нічлігу і харчування як одноособовим так і групам паломників навіть з кількасот осіб.

realizacja LM Internet  LM Internet