Debugger:
337
------------ END ------------


Matka Boża Bolesna
a
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Kliknij na temat aby dowiedzieć się więcej

 1. Tajemnica I: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

  W Biblii czytamy opowieść o Zwiastowaniu:

  "W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł:
  Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami.
  Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.
  Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.
  Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!

  Ewangelia według św. Łukasza 1,26-38

  K O M E N T A R Z:

  Bóg przychodzi do nas pierwszy i nas szuka. Rozmawia i wyjaśnia nam swoje plany.
  Bóg pomaga nam zrozumieć, kim jesteśmy i do czego nas przeznaczył. On chce być bliżej każdego z nas. Objawia się w swoim Słowie, w Piśmie Świętym. Czyż przykład Maryi nie jest dla nas zachętą do codziennego słuchania Słowa i rozważania go?
  Gdy Bóg spotyka się z nami zaczyna panować atmosfera życia. On zmienia nas, nasze życiowe plany, otwiera nas na przemiany. Nie jesteśmy zostawieni sami sobie. Módlmy się o siebie nawzajem.
  Rozważając codziennie tajemnicę Zwiastowania módlmy się o:
  - nadzieję dla małżeństw z diagnozą „bezpłodność” o nadzieję dla nich,
  - o pasję w podjęciu leczenia i czekania na życie,
  - o codzienne szukanie woli Bożej w życiu.

 2. Tajemnica II: Nawiedzenie świętej Elżbiety

  W Biblii czytamy opowieść o Nawiedzeniu:
  „Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
  Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.
  Wtedy Maryja rzekła:
  Wielbi dusza moja Pana,
  i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
  Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
  Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
  gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
  Święte jest Jego imię -
  a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
  On przejawia moc ramienia swego,
  rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
  Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
  Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
  Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
  pomny na miłosierdzie swoje -
  jak przyobiecał naszym ojcom -
  na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki
  .
  Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.”

  Ewangelia według św. Łukasza 1, 39- 56

  K O M E N T A R Z:

  Wszystko, co jest życiem, rodzi się w spotkaniu. Życie duchowe - jeszcze bardziej niż cielesne. Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję, jest równocześnie nawiedzeniem Jana Chrzciciela przez Jezusa. To wielkie spotkanie zaowocuje objawieniem się Miłości. Maryja dzieli się swoją radością. Życie rodzi życie.
  Wspierajmy innych w szukaniu uleczenia bezpłodności.
  Módlmy się
  - o czystość i piękno wszystkich naszych spotkań i kontaktów; aby rodziło się z nich dobro, które zwycięża zło,
  - o moc do życia, nadzieję na zmiany,
  - pomoc innym, otwarcie się na spotkanie z potrzebującym,
  - śmiałość w mówieniu innym o Żywym, zmieniającym życie Bogu.

 3. Tajemnica III: Narodzenie Pana Jezusa

  W Biblii czytamy opowieść o Narodzeniu Pana:

  "Kiedy tam przebywali nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

  W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.

   Ewangelia według św. Łukasza 2, 6-12

  K O M E N T A R Z:

  Niezwykły ruch ze strony Boga. Syn Boży, Zbawiciel, Władca nieba nie objawia się książętom, królom, bogaczom, nie rodzi się w pałacu. Przychodzi jako bezdomne Dziecko do ubóstwa i odrzucenia, do ludzi pracujących, czuwających, znaczących dla innych niewiele. Bóg przychodzi do cierpienia i samotności, by wypełnić tę pustkę i dać nam poczucie, że On Jest.

  Módlmy się:
  - za tych, którzy w wyniku poronienia stracili swoje dziecko
  - za tych, którzy czują się osamotnieni w swym cierpieniu i bólu
  - którzy przyłączyli się do naszej wspólnoty wsparcia

 4. Tajemnica IV: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

  W Biblii czytamy opowieść o Ofiarowaniu Pana Jezusa:

  "Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. […] A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. […] A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
  Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.[…] Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.”

   Ewangelia według św. Łukasza 2, 22-23. 25. 27-32.34-35

  K O M E N T A R Z:

  Jezus według zwyczaju żydowskiego zostaje ofiarowany w świątyni. Dzieje się przy tym rzecz nadzwyczajna. Starzec Symeon rozpoznaje w małym Dziecku – Zbawiciela świata. Kogoś, Kto zmieni historię i stanie się przyczyną „upadku i powstania wielu”. Symeon wskazuje nam, współczesnym: Nie bójcie się! Oto nadszedł Ten, Który choć wcześniej był Noworodkiem, to w rzeczywistości Niezwyciężonym Wojownikiem. Oto Ten, który postanawia walczyć o swych umiłowanych. Będą stawać przeciwko Niemu, obrażać i profanować, a On będzie nadal walczył o każdego z was. Smutni i zrozpaczeni, oto Ten, który przyszedł by stanąć po waszej stronie i nieść Was, kiedy braknie wam sił, by iść.
  A Bóg, zakochany w człowieku, obejmuje czule każdego z nas, tak jak Symeon objął Jezusa.  
  Módlmy się:
  - by słabi i zrozpaczeni odkryli w najmniejszych znakach miłości Tego, który przyszedł by o nich walczyć aż po śmierć
  - by ochrzczeni wiernie wytrwali przy Chrystusie, który sam wzywa ich po imieniu
  - by matki, które cierpią w wyniku utraty dziecka odkrywały w Maryi pocieszenie jako Tej, która sama zna ból duszy mieczem przenikniętej
 5. Tajemnica V: Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

  W Biblii czytamy opowieść o Odnalezieniu Pana Jezusa w świątyni:

  "Jego rodzice każdego roku chodzili do Jeruzalem na święto Paschy.Gdy miał dwanaście lat, udali się zgodnie ze zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, młody Jezus pozostał w Jeruzalem, o czym nie wiedzieli Jego rodzice. Myśląc, że jest wśród pielgrzymów, przeszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. A gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach znaleźli Go w świątyni. (…) Gdy Go zobaczyli, zdziwili się. Matka powiedziała do Niego: Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Twój ojciec i ja, pełni bólu, szukaliśmy Ciebie. On im odpowiedział: Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co jest mego Ojca? Oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział.”

   Ewangelia według św. Łukasza 2, 41-46. 48-50


  K O M E N T A R Z:

  Jezus wydaje się być nieposłuszny, znika rodzicom z oczu, ucieka, sprawia im zmartwienie. Bóg często według naszego myślenia postępuje nielogicznie, jakby wbrew nam. Często zdaje nam się, że wszystkie cierpienia w naszym życiu to Jego złośliwość i celowe działanie. Bólu i trudów naszego życia wielokrotnie nie sposób wytłumaczyć. Rodzice Jezusa również pytają: Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś. Maryja wskazuje na ból i strach z powodu zgubienia się Syna. Radość tej tajemnicy polega nie tyle na samym odnalezieniu Jezusa, ponieważ Bóg nad nim czuwał, ale na czymś znacznie głębszym. Chrystus pyta Rodziców i każdego z nas: Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co jest mego Ojca? Wielokrotnie szukamy własnego sposobu rozwiązania problemów. Na własną rękę poszukujemy ludzi, którzy mogą nas uzdrowić, wyzwolić z niemocy. Tym samym popadamy w większe kłopoty. Chrystus zaś mówi: Szukajcie Mnie w domu mego Ojca, przyjdźcie do Mnie. To Ja jestem Tym, który Was uzdrowi i wesprze. Wiele lat później Jezus powie nijako nawiązując do swojej historii dwunastoletniego Dziecka: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja Was pokrzepię. Ja dam wam wytchnienie. (Mt 11, 28) Ja tam czekam na ciebie.

  Módlmy się:
  - za tych, którym cierpienie życia codziennego przysłania wiarę i nadzieję. Niech Chrystus wskazuje im światło i daje odczuć swoje silne ramię
  - za tych, którzy poszukują ratunku wszędzie poza Bogiem. Oby odkryli, że Pan ma dla nich wspaniały plan a poszukiwanie szczęścia zaczynali od Niego
  - za małżeństwa pragnące potomstwa. Niech Maryja będzie im Nauczycielką wytrwałości i zaufania Panu.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

Bazylika
Msze Święte 6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
7.30   Msza św. wotywna o Niepokalanym Poczęciu NMP, po mszy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
16.00 Msza św. za zmarłych pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców licheńskiego Sanktuarium
19.00 Msza św. w intencji małżeństw i rodzin

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Koronka do Miłosierdzia Bożego 15.00
Nowenna do Matki Bożej Licheńskiej 18.00
Apel Maryjny i Różaniec 21.00
kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa:
Adoracja Najświętszego Sakramentu 14.00 – 16.00
Spowiedź 14.00 – 16.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte 7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej 10 Cnót Ewangelicznych w Grąblinie
Msza Święta 7.30

CZYTANIA Z DNIA

realizacja LM Internet  LM Internet