Matka Boża Bolesna
Główka4 Bazylika w zbożu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego znajduje się w tylniej części bazyliki. W kolekcji muzeum znajdują się m.in. starodruki polskie i obce od XVI do XVIII wieku, listy i autografy królewskie, rękopisy pisarzy polskich z epoki romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski. Ważne miejsce w kolekcji muzealnej zajmuje jeden z największych w Polsce zbiorów dotyczący Powstania Styczniowego. Szczególnie cenne dwie kolekcje broni białejeuropejskiej i wschodniej, kolekcja obrazów olejnych europejskich mistrzów XVII-XVIII wieku, bulle papieskie, dokumenty królewskie od Władysława Jagiełły do Stanisława Augusta Poniatowskiego, pamiątki więźniów sowieckich łagrów i obozów hitlerowskich.

Historia muzeum Zgromadzenia Księży Marianów sięgają roku 1925, kiedy do pracy w Kolegium Bielańskim w Warszawie został skierowany marianin, ks. Józef Jarzębowski. Oprócz pracy jako  wychowawca i nauczyciel, sprawował opiekę nad pracownią przedmiotów humanistycznych. Wtedy zrodziła się idea powołania do życia przyszkolnego muzeum. Dzięki zgodzie przełożonych, zaczęto gromadzić eksponaty. W muzeum znajdowały się dokumenty i pamiątki ilustrujące historię Polski z czasów przedrozbiorowych oraz okresu walki o niepodległość, a zwłaszcza powstań narodowych: kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego.

Wybuch II wojny światowej przerwał wszystkie plany. Szkoła i muzeum zostały zlikwidowane. Ks. Jarzębowski już w pierwszych dniach września rozpoczął starania o zabezpieczenie muzealnej kolekcji. Zbiory podzielone i przekazane na przechowanie różnym osobom i instytucjom uległy rozproszeniu.

Po wojnie cała kolekcja zgromadzona przez ks. Jarzębowskiego została wywieziona z Polski do gimnazjum prowadzonego przez Księży  Marianów w miejscowości Fawley Court w Anglii. dla dzieci polskich emigrantów Po kilkudziesięciu latach eksponaty powróciły do Polski a od 2 lipca 2010  r. można je podziwiać na niemal 1000 m2 powierzchni w Muzeum Licheniu, które mieści się tuż nad prezbiterium bazyliki. Wejście główne znajduje się w tylnej części świątyni. Ekspozycja muzeum została podzielona na sześć tematycznych sal:

  Rzeczpospolita Szlachecka
  Główny trzon ekspozycji poświęconej Rzeczpospolitej szlacheckiej stanowią kolekcje broni białej płk Witolda Buchowskiego, ofiarowana Muzeum w 1966 r. i Stanisława Zygmunta Ipohorskiego-Lenkiewicza  przekazana w 1985 r. Ponadto historię i kulturę czasów I Rzeczpospolitej ukazują dokumenty i listy królewskie, ryciny, mapy, tkaniny, przedmioty użytkowe.
  Drogi do Niepodległości
  Ekspozycje przedstawiająca losy Polaków walczących o odzyskanie Niepodległości przez Polskę od rozbiorówpo wiek XX stanowiła serce Muzeum w Fawley Court. Początek tej kolekcji dały pamiątki dotyczące Powstania Styczniowego zebrane przez ks. Jarzębowskiego od powstania Muzeum w Warszawie w 1925 r. Powołane w latach 50-tych XX w. z inicjatywy ks. Jarzębowskiego Towarzystwu Przyjaciół Fawley Court wspierało finansowo Muzeum i szkołę. Kolekcja powiększała się o kolejne pochodzące z zakupów i darowizn. Dzięki ofiarności Polonii i zaangażowaniu Księdza powstał unikalny zbiór dokumentów, świadectw, fotografii i przedmiotów osobistych ukazujący dążenia wolnościowe Polaków
  Sala Wystaw Czasowych - Powstanie Styczniowe
  W zbiorach muzeum znajduje się jedna z największych w Polsce kolekcji pamiątek i dokumentów z okresu Powstania Styczniowego. wśród nich m.in. okulary Romualda Trauguttaostatniego dyktatora Powstania Styczniowegofotografie powstańców, wspomnienia uczestników walk, opisy stoczonych bitew i potyczek, oryginalne rozkazy oraz instrukcje Tymczasowego Rządu Narodowego.
  Skarbczyk Starej Książki
  Nazwa Sali nawiązuje do tytułu wystawy Skarbczyk Starej Książki urządzonej w latach 20. XIX w. w Muzeum na Bielanach w Warszawie przez ks. Jarzębowskiego. W Sali prezentowane inkunabuły, druki polskie i obce z XVI w. oraz pergaminowe foliały z XV w. a także inne bardzo cenne starodruki i książki. Ideą ekspozycji jest prezentacja zabytków piśmiennictwa i druku ważnych dla historii i kultury polskiej pod względem treści jak i formy.
  Galeria Sztuki Sakralnej
  Ekspozycja w tej Sali to zbiór sztuki sakralnej z kolekcji Muzeum. Prezentowane malarstwo, rzeźba, tkaniny, przedmioty liturgiczne oraz dokumenty kościelne. Eksponaty ukazują związek pomiędzy historią życia religijnego, duchowego a sztuką.
  Galeria Grafiki i Rysunku
  Kolekcja grafiki i rysunku powstawała sukcesywnie od samych początków Muzeum. Znajdują się w niej prace wielu znamienitych artystów włoskich, niderlandzkich, francuskich, niemieckich i polskich, m.in.: Rembrandta, Jana Piotra Norblina, Jana Matejki, Henryka Siemiradzkiego, Józefa Brandta, Wojciecha Kossaka.

realizacja LM Internet  LM Internet